Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
 
 


Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą

Jeśli myślisz o stworzeniu dzieciom, których nie mogą wychowywać rodzice biologiczni, prawdziwego domu z kochającą rodziną – Przyjdź! Udzielimy Ci potrzebnych informacji!

 

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej ul. Klepacka 18 (wejście "F")                            085 741-04-96

 

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

I. Rodziny zastępcze dzielą się na:

  1. spokrewnione
  2. niezawodowe
  3. zawodowe

- w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

- lub zawodowe specjalistyczne

II. Rodzinny dom dziecka

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się:

 • dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • małoletnie matki z dziećmi

Rodzina zastępcza spokrewniona to taka, gdzie opiekę nad dzieckiem mogą sprawować wstępni lub rodzeństwo dziecka (tj. dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo).

Rodzina zastępcza zawodowa lub rodzina zastępcza niezawodowa to taka, gdzie opiekę mogą sprawować osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (tj. osoby z dalszej rodziny biologicznej lub też zupełnie obce).

Kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
 • osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej organizator rodzinnej pieczy zastępczej wystawia opinię, w której zawarta jest ocena sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma w szczególności prawo do:

 • powrotu do rodziny;
 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
 • stabilnego środowiska wychowawczego;
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 • pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 • ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie dziecka;
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 • poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
 • dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

WAŻNE !!!

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.


Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć samodzielnie w Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

 • odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),
 • odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o stanie majątkowym,
 • poświadczenie zameldowania.

Sąd Rejonowy IV i V Wydział Rodzinny 
i Nieletnich ul. Mickiewicza 103                 085 66 56 510
(Telefon do Biura Obsługi Interesanta)

 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania na stronie Sądu Rejonowego w Białymstoku:(wzór)
Zespół ds. Pieczy Zastępczej dokona kwalifikacji rodziny, ponieważ ważne są takie czynniki jak Twoje możliwości zaspokojenia potrzeb tego dziecka.

Dodatkowym wymaganiem jest odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej może zostać przeprowadzone według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Szkolenia prowadzą pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Wsparcie rodziny zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą poprzez:

 • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie;
 • zapewnienie rodzinie zastępczej, w miarę potrzeby kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • przekazanie dokumentacji dziecka, m. in.: odpisu aktu urodzenia, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, dokumentów szkolnych, kart szczepień oraz diagnozy psychofizycznej dziecka;
 • udzielenie informacji o specyficznych potrzebach dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją.

Zespół do spraw Pieczy Zastępczej prowadzi ponadto działania mające na celu udzielenie wszechstronnego wsparcia osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Proponujemy m. in.:

 • poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,span
 • uczestnictwo w grupach wsparcia,
 • spotkania z pedagogiem i psychologiem,
 • poradnictwo prawne,
 • szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wysokie wymagania?

Musisz zrozumieć, że decydujemy o przyszłości dziecka, które doznało krzywdzącego odrzucenia.

Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą


Obligatoryjne świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332)


Zgodnie z art. 80 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do w/w świadczeń przysługują dodatki:

 1. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dodatek nie niższy niż kwota 200zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka),
 2. na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka).

Świadczenia oraz dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich).

W/w świadczenia oraz dodatki przyznawane są na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację, tj. m.in.:

 1. odpis skrócony/zupełny aktu urodzenia dziecka,
 2. w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 3. w przypadku sierot i półsierot – akt zgonu rodzica/rodziców,
 4. potwierdzenie zameldowania dziecka w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.


Dodatkowe świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332):

 1. dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej /wzór wniosku/; 
 2. jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej /wzór wniosku/;
 3. świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej /wzór wniosku/;
 4. środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego /wzór wniosku/;
 5. świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu rodzinnego /wzór wniosku/.

 

Zasady przyznawania w/w dodatkowych świadczeń zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 273/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń i dofinansowania do wypoczynku rodzinom zastępczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tekst zarządzenia do pobrania/.

 

W/w wnioski można składać w Dziale Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18, wejście ‘’F”, pokój nr 37 w godzinach: poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 741 04 90 lub 85 741 01 44.


Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332):

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W przypadku, gdy rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje jednemu z nich.


Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz Uchwały Nr XXV/256/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 12 kwietnia 2012r. poz. 1144)

Za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej jest solidarna i niezależna od ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia w/w opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

Rodzice biologiczni mogą wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od ustalenia w/w opłaty w przypadku, gdy:

 1. dochód nie przekracza kryterium dochodowego lub
 2. dochód nie przekracza 250 % kryterium dochodowego i jednocześnie wystąpi co najmniej jedna z wymienionych poniżej przesłanek:
  1. ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji rodzica oraz osób pozostających na jego utrzymaniu;
  2. rodzic przebywa w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub placówce służby zdrowia zapewniającej całodobową opiekę w szczególności gdy ponosi opłatę za pobyt;
  3. wystąpi długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność;
  4. rodzic wychowuje inne pozostające pod jego opieką dzieci;
  5. rodzic wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego;
  6. rodzic ponosi opłatę za pobyt dziecka lub innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, rehabilitację lub pobyt w pieczy zastępczej.

Ponadto rodzicom biologicznym przysługuje prawo ubiegania się o umorzenie w całości lub w części, odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.


Instytucjonalna piecza zastępcza

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą być typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. W Białymstoku funkcjonują placówki typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza :

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie Miasta Białystok funkcjonuje 10 całodobowych placówek opiekuńczo  -wychowawczych. 7 placówek prowadzi Miasto Białystok, a pozostałe 3 prowadzone są przez podmioty niepubliczne.

Miasto Białystok prowadzi następujące placówki:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka” w Białymstoku, ul. Słonimska 8 jest placówką socjalizacyjną dysponującą 30 miejscami
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6 jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego, w której może przebywać nie więcej niż 30 dzieci 
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Radość” w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6a/1 jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego, w której może przebywać nie więcej niż 14 dzieci 
 4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nadzieja” w Białymstoku, ul. 11 Listopada 6a/2 jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego, w której może przebywać nie więcej niż 14 dzieci 
 5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” w Białymstoku, ul. Orla 6 jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego, w której może przebywać nie więcej niż 14 dzieci 
 6. Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, ul. Orla 6a jest placówką typu socjalizacyjno-interwencyjnego, w której może przebywać nie więcej niż 30 dzieci 
 7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – placówka typu rodzinnego dysponująca 4 miejscami.

 Placówki prowadzone przez podmioty niepubliczne:

 1. Nasz Dom: Dobry Pasterz” prowadzony przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza jest placówką typu socjalizacyjnego dla dziewcząt, dysponującą 24 miejscami
 2. Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej jest placówką typu rodzinnego, dysponującą 8 miejscami.
 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Powrotu prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA jest placówką typu socjalizacyjnego-interwencyjnego dysponującą 14 miejscami. Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizuje postanowienia Sądu o umieszczaniu małoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W tym zakresie uzgadnia z Dyrektorem właściwej placówki miejsce dla dziecka i wydaje skierowanie oraz kompletuje niezbędną dokumentację tj. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica; orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce; dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne, informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego ma charakter tymczasowy. Dziecko kierowane jest do placówki na okres trzech miesięcy. Jeśli w tym czasie Sąd nie ureguluje sytuacji prawnej dziecka pobyt w placówce może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego. O przyjęciu dziecka dyrektor placówki niezwłocznie informuje sąd, MOPR i właściwy PCPR (w przypadku przyjęcia dziecka z obcego powiatu). Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego lub rodzinnego jest bezterminowy. Osoba, która osiągnie pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo-wychowawczej, może przebywać w dotychczasowej placówce za zgodą dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, MOPR, PCPR, ośrodkami pomocy społecznej, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia.

Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub wniosek wychowawcy za zgodą dyrektora placówki, po zasięgnięciu opinii powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do ponoszenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce, dziecko może być przeniesione do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu.Opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej:

Ośrodek bada sytuację socjalno - bytową rodziców biologicznych dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ustala im odpłatność za pobyt dzieci w danej placówce w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Rodzic może ubiegać się o umorzenie częściowe lub całkowite ustalonej opłaty, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

W przypadku trudnej sytuacji rodzica Ośrodek może odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Decyzja o odstąpieniu od ustalenia opłaty wydawana jest na wniosek rodziców dziecka, na czas określony, nie przekraczający 12 miesięcy, w szczególności gdy: dochód nie przekracza kryterium dochodowego lub nie przekracza 250% kryterium dochodowego i jednocześnie wystąpi co najmniej jedna z wymienionych przesłanek:

 • ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji rodzica oraz osób pozostających na jego utrzymaniu,
 • rodzic przebywa w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub placówce służby zdrowia zapewniającej całodobową opiekę w szczególności gdy ponosi opłatę za pobyt,
 • wystąpi długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność,
 • rodzic wychowuje inne pozostające pod jego opieką dzieci,
 • rodzic wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego,
 • rodzic ponosi opłatę za pobyt dziecka lub innych członków rodziny w jednostce pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, rehabilitację lub pobyt w pieczy zastępczej.

Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Podstawę prawną usamodzielniania osób opuszczających od dnia 1 stycznia 2012 roku rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczo-terapeutyczną stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz U. z 2015 r. poz. 332).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki,,
 • usamodzielnienie
 • zagospodarowanie, a także udziela się pomocy w uzyskaniu:
 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • zatrudnienia.

Warunkiem przyznania ww. form pomocy jest pobyt w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

1)    w szkole;

2)    w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3)    w uczelni;

4)    na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

5)    u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Miesięczna wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 500 zł. Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26. roku życia. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie uzależnione jest od długości pobytu w pieczy zastępczej. Osoba usamodzielniana może ubiegać się o przyznanie ww. pomocy, jeśli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1)    3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną (przez rodzinę spokrewnioną należy rozumieć wstępnych lub rodzeństwo);

2)    roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, natomiast wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie - w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie zatwierdzonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

1)    zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

2)    sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Dziale Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Klepackiej 18, wejście ‘’F”, pokój nr 37 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Malmeda 8 w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek-piątek, w godz. 7.30-15.30. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć:

a)    zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,

b)    opinię opiekuna usamodzielnienia popierającą wniosek,

c)    kserokopię dowodu osobistego,

d)    oświadczenie o uzyskiwanym dochodzie,

e)    w przypadku niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności,

f)    nazwę banku i numer konta bankowego, na które ma być wypłacana pomoc.

Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających rodzinę zastępczą lub całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą przed dniem 1 stycznia 2012 roku.

Podstawę prawną usamodzielniania osób opuszczających przed dniem 1 stycznia 2012 roku rodzinę zastępczą lub całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą stanowi:

1)    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2012 roku,

2)    rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r., Nr 6 poz. 45 z późn. zm.).

3)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127 poz. 1055).

            Zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia z dnia 29 lipca 2009 r. kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1647 zł. 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1)    pieniężną na usamodzielnienie,

2)    pieniężną na kontynuowanie nauki,

3)    w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

4)    w uzyskaniu zatrudnienia,

5)    na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Warunkiem przyznania ww. form pomocy jest pobyt w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, w toku którego niezbędne jest ustalenie w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji osoby usamodzielnianej (art. 106 ust. 4 ustawy).

Warunki przyznania pomocy:

1)    wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;

2)    opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, indywidualnego programu usamodzielnienia, zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do jego realizacji i zatwierdzenie go przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku;

3) złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia - po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki miesięczna wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi
494,10 zł.

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, m.in. na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego lub rodzinnego ustala się w kwocie odpowiadającej:

•    400 % podstawy, tj. obecnie 6588 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego przez okres powyżej 3 lat;

•    200 % podstawy, tj. obecnie 3294 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego przez okres od 2 do 3 lat;

•    100 % podstawy, tj. obecnie 1647 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego przez okres od roku do 2 lat.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem ustala się w kwocie odpowiadającej (§ 5 ust. 2 rozporządzenia):

•    300 % podstawy, tj. obecnie 4941 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, przez okres powyżej 3 lat;

•    200 % podstawy, tj. obecnie 3294 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej    spokrewnionej    z    dzieckiem,    przez    okres    od    2 do 3 lat;

•    100 % podstawy, tj. obecnie 1647 zł - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, przez okres od roku do 2 lat.

Do ww. okresów pobytu wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej może być przeznaczona na: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Wartość pomocy na zagospodarowanie nie może być wyższa niż 4941 zł. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym wartość pomocy ustala się w wysokości 4941 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej co najmniej rok oraz:

1)    której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 954 zł (200% x 477 zł),

2)    w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 702 zł (200% x 351 zł).

Osoby, którym odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332).

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie -starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


Pomoc dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

Podstawę prawną usamodzielniania osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy stanowi:

1)    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163),

2)    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 2012 r., poz. 823).

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1)    pieniężną na usamodzielnienie,

2)    pieniężną na kontynuowanie nauki,

3)    w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

4)    w uzyskaniu zatrudnienia,

5)    na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Pomoc przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, w toku którego niezbędne jest ustalenie w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji osoby usamodzielnianej (art. 106 ust. 4 ustawy).

Warunki przyznania pomocy:

1)    wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;

2)    opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, indywidualnego programu usamodzielnienia, zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do jego realizacji i zatwierdzenie go przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku;

3)    złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia - po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki. Miesięczna wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi
494,10 zł.

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, m.in. na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

1) 400% podstawy, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, zwanej dalej „podstawą” - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat;

3)    200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat;

4)    100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

1)    300% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat;

2)    200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku, socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej, dwóch lat do trzech lat;

3)    100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku, socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

Do ww. okresów pobytu wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332), lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok oraz:

1)    której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1084,00 zł (200% x 542 zł),

2)    w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 912 zł (200% x 456 zł).

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej może być przeznaczona na: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Wartość pomocy na zagospodarowanie nie może być wyższa niż 4941 zł. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym wartość pomocy ustala się w wysokości 4941 zł.

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie - starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Dziale Opieki nad Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Klepackiej 18, wejście ‘’F”, pokój nr 37 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Malmeda 8, w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć:

a)    zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,

b)    opinię opiekuna usamodzielnienia popierającą wniosek,

c)    kserokopię dowodu osobistego,

d)    oświadczenie o uzyskiwanym dochodzie,

e)    w przypadku niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności,

f)    nazwę banku i numer konta bankowego, na które ma być wypłacana pomoc.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

85 741 01 44, 85 741 04 90 lub 85 741 04 96.