Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił dofinansowania do zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego w 2019 r. Dofinansowanie w wysokości do 10.000 zł mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Minimalny wkład własny w zakupie wynosi 10% ceny brutto wózka. Aby otrzymać pomoc w zakupie wózka w ramach programu należy do dnia 31 sierpnia 2019 r. złożyć wniosek o dofinansowanie (osobiście do dnia 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 lub za pośrednictwem poczty – decyduje data stempla pocztowego). Wniosek dostępny jest w zakładce „Zadania PFRON” – Program „Aktywny samorząd” oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18.

Uwaga! W przypadku niezatrudnionych i nieuczących się osób w wieku aktywności zawodowej warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku braku możliwości zlecenia na terenie działania Podlaskiego Oddziału funkcji eksperta PFRON, posiadane przez osobę niepełnosprawną potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) może być traktowane jak pozytywna opinia eksperta PFRON.