Zarządzenie Nr 43/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspireania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego dla 14 dzieci w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”

Zarządzenia -->