Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31 marca 2021r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie może być większa niż 1 500,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się
  o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony
  o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.);
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;
 • Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz inne niezbędne dokumenty;
 • Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 • Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na dzień składania wniosku
  o dodatek z adnotacją oraz na dzień 14 marca 2020 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 85 742 29 00.