Flaga Godlo MRiPS MOPR

wspierajsenioralogo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza rekrutację seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem zwróconych do MOPR opasek bezpieczeństwa w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II. Opaski są sprawne i nadają się do dalszego użytku.

Celem Programu w ramach Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Seniorom w wieku 65 lat i więcej zakwalifikowanym do Programu w ramach rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR zostanie zapewniony dostęp do niewykorzystanych urządzeń - w miarę posiadania ich przez MOPR.

Opaski bezpieczeństwa są wyposażone m.in. w następujące funkcje:

  • funkcja zegarka z przejrzystym wyświetlaczem
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • geolokalizacja (lokalizator GPS),
  • pomiar tętna.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z realizacją Programu - Moduł II zachodzi potrzeba przeprowadzenia rekrutacji 30 seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR. Dlatego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej do zgłaszania chęci ponownego wykorzystania opasek bezpieczeństwa poprzez wypełnienie ,,Karty zgłoszenia Seniora” (link do Karty) i dostarczenie jej do siedziby MOPR w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8 w godz. 800 - 1500 pok. 1 w terminie do 2.09.2022 roku (decyduje kolejność wpływu wniosków do MOPR).

Uwaga!

W przypadku wpływu do MOPR 30 wniosków przed upływem wskazanego wyżej terminu rekrutacja seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR zostaje zamknięta.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia Seniora” dokona pracownik socjalny MOPR w miejscu zamieszkania Seniora w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia  wniosku. Kwalifikacji Seniora do Programu dokona MOPR.

Program jest finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.). Kwota na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł I i II) na rok 2022 wynosi 559.560,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 są udzielane pod nr telefonu: (85) 879-77-13 lub (85) 879-77-11.

Linki:

  1. Regulamin - Zasady rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem opasek bezpieczeństwa pozostających w dyspozycji MOPR
  2. "Karta zgłoszenia Seniora"
  3. Parametry i działanie opaski