Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku będzie realizował  zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku będzie realizował  zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.

Wnioski przyjmowane będą:

  • od 20 sierpnia do 15 września, a w 2019r. do 16 września
  • od 01 lutego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego
  • od 20 września do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

 
Warunki przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych określone są w zakładce: STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE


Miejsce składania wniosku:

Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w godzinach:

poniedzałek: 8ºº - 10 ºº i 14 ºº- 17 ºº

wtorek - piątek w godz.: 7³º - 10 ºº  i 14 ºº - 15³º:

Nr 1 - ul. Mieszka I 8 C tel. 85 74 82 028
Nr 2 - ul. Siewna 2 tel. 85 65 38 522
Nr 3 - ul. Sienkiewicza 53 tel. 85 65 38 664
Nr 4 - ul. Radzymińska 16 tel. 85 66 28 802
Nr 5 - ul. Gen. J. Hallera 8 tel. 85 65 32 304
Nr 6 - ul. Bema 2 tel. 85 74 22 967
Nr 7 - ul. Storczykowa 5 tel. 85 66 10 322
Nr 8 - ul. Swobodna 24 tel. 85 65 32 307
Nr 11- ul. Biała 13/33 tel. 85 73 30 893

nformacja dotycząca przyporządkowania ulic do poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych znajduje się na stronie internetowej MOPR w Poradniku Interesanta w zakładce: pomoc społeczna > zespoły pracowników socjalnych


FORMULARZE DO POBRANIA:

  1. WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

  2. WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY