Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Zalewski , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 678-31-07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8. Do wejścia do budynku przy ul. Malmeda Icchoka 8 prowadzą schody. Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń Ośrodka zlokalizowanych na I i II piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy i zainstalowana kamera, z której obraz jest odbierany w sekretariacie Ośrodka. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Bezpośrednio przy budynku, z lewej strony od wejścia, są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zaś przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18. Budynek jednokondygnacyjny – parterowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W głównym wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Biała 13/33. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się m. in. Klub Seniora działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Do wejścia do lokalu, zlokalizowanego od frontu budynku, prowadzi jeden schodek oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się przy schodku. Jedno pomieszczenie Klubu jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze mieści się również część Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 ds. osób bezdomnych. Do wejścia od ul. Zamenhofa prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich z barierkami po obu stronach. Drzwi wejściowe są szerokie, z płaskim progiem. Pozostałe pomieszczenia budynku nie są dostępne dla osób na wózkach. Budynek nie posiada windy, łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7. Budynek zabytkowy, dwukondygnacyjny, z dwoma wejściami: wejście główne od strony ul. Włókienniczej oraz wejście boczne – od podwórza, zlokalizowane za bramą znajdującą się po lewej stronie od wejścia głównego. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich; budynek nie posiada też windy. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z wejścia znajdującego się za bramą. Obok bramy na wysokości 150 cm umieszczony jest domofon. Drzwi od podwórza budynku posiadają odpowiednią szerokość, aby mogła przez nie przejechać osoba na wózku, jednak kolejne drzwi z tego wejścia mają szerokość 70 cm. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Osoba niepełnosprawna na wózku może wjechać samochodem na teren podwórza, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu prośby o otwarcie bramy (brama automatyczna). Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Toaleta klientów nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bliskiej odległości od budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Mieszka I 8C. Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ul. Mieszka I, wejście od strony ul. Bolesława Chrobrego z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz wejście od ul. Piastowskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Na parterze budynku znajduje się Poradnia Lekarza Rodzinnego, Zespół Środowiskowej Opieki Pielęgniarskiej oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa. Pomieszczenia użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze. Na parterze w poradni lekarzy rodzinnych znajduje się winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym transport na pierwsze piętro. Toalety dla pracowników i klientów Ośrodka znajdują się na piętrze – nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem od strony ul. Piastowskiej znajduje się parking dla pięciu aut, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 6. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Siewna 2. Wejście do budynku znajduje się w centralnej części ściany przedniej budynku i jest oznaczone tablicą informacyjną z czerwonym tłem o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku”. Z poziomu chodnika do poziomu wejścia do budynku prowadzą schody (trzy stopnie) wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich o łagodnym spadku z poręczą odpowiednią dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do przedsionka i do korytarza są szerokie i umożliwiają przejechanie wózkiem. Na parterze w korytarzu wywieszona jest duża tablica informacyjna ze wskazaniem numerów pokoi zajmowanych przez poszczególnych najemców budynku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia, które znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w ogólnodostępną windę dla osób niepełnosprawnych. Korytarze na parterze i piętrze są pozbawione progów utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia biurowe przeznaczone do przyjmowania interesantów są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w przychodni lekarza rodzinnego „Promedica” (informacja o dostępności tej toalety umieszczona jest na drzwiach wejściowych do budynku), wejście do NZOZ „Promedica” znajduje się obok windy. Na parkingu, w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do budynku, wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 7. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53. Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Sienkiewicza. Przy schodach do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków. Na piętra prowadzą schody; osoba na wózku inwalidzkim może skorzystać z platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. Na parkingu przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 8. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Radzymińska 16. Do części budynku, w której znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Obok schodów znajduje się podjazd dla wózków. W budynku znajduje się winda towarowa dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, którą można dostać się na I piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia Ośrodka. W drzwiach wejściowych do pokoi zajmowanych przez pracowników Ośrodka nie ma progów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze na wprost windy. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 9. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Generała Józefa Hallera 8. Do budynku prowadzą 2 wejścia dostępne dla klientów: wejście główne od ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzą schody oraz drugie wejście od ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze w pobliżu windy. Przy budynku znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 10. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Gen. Józefa Bema 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Gen. Józefa Bema oraz wejście od strony parkingu za budynkiem. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach przy głównym wejściu znajduje się winda dla wózków. Przy schodach od strony parkingu znajduje się zjazd dla wózków. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na II piętrze. Budynek w środku ma zainstalowaną windę przewozową. Wejścia do pomieszczeń są dostosowane do wózków inwalidzkich, korytarze szerokie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 11. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Storczykowa 5. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Storczykowej. Do obu wejść prowadzą schody, przy których znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I piętrze naprzeciwko windy. Wokół budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 12. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Swobodna 24. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku. Do wejścia, z którego korzystają pracownicy i klienci Ośrodka, prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Do pokoi zajmowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka może wjechać osoba na wózku. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze nieopodal windy i schodów usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 13. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Witosa 38. Budynek jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia do budynku prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Jest ona obsługiwana przez pracownika ośrodka. Skorzystanie z niej jest możliwe po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest przy platformie na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. W wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku zastosowano oznaczenia w  alfabecie Braille’a jak również na sali obsługi na jednym ze stanowisk zainstalowano pętlę indukcyjną. Dostępna jest również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 14. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 85 678-31-00 co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w MOPR, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie posiada aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje - skróty klawiaturowe

Witryna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z niej możliwie najwięjszej ilości użytkowników. Poruszanie się po witrynie możliwe jest przy użyciy przycisku TAB a także przy użyciu wymienionych niżej skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe umożliwiają zarówno poruszanie się po istotnych częściach witryny a także modyfikowanie sposobu jej wyświetlania się.

Klawisz skrótuDziałanie
Ctrl+1 wysoki kontrast biało-czarny
Ctrl+2 wysoki kontrast czarno-żółty
Ctrl+3 wysoki kontrast żółto-czarny
Ctrl+4 kontrast domyślny
Ctrl+5 tryb nocny
Ctrl+6 domyśłny układ strony
Ctrl+7 szeroki układ strony
Ctrl+8 zmniejszony tekst
Ctrl+0 domyślna wielkość tekstu
Ctrl+9 zwiększony tekst
Ctrl+K strona kontaktu
Ctrl+D deklaracja dostępności
Ctrl+H strona główna
Ctrl+M mapa strony
Alt+1 wysoki kontrast biało-czarny
Alt+2 wysoki kontrast czarno-żółty
Alt+3 wysoki kontrast żółto-czarny
Alt+4 kontrast domyślny
Alt+5 tryb nocny
Alt+6 domyśłny układ strony
Alt+7 szeroki układ strony
Alt+8 zmniejszony tekst
Alt+0 domyślna wielkość tekstu
Alt+9 zwiększony tekst
Alt+K strona kontaktu
Alt+D deklaracja dostępności
Alt+H strona główna
Alt+M mapa strony