Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2,
  do którego posiadają tytuł prawny,
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej*) tj.:
  2 103,00 zł w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  2 328,00 zł od 01.01.2022 r.
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków
  za odbiór odpadów komunalnych,
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

*) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Pomoc finansowa jest przyznawana od 1 listopada 2021 r. w formie świadczenia pieniężnego
w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi
w sposób selektywny.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi:

 • 22,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni od 40,01 m²
  do 80 m²,
 • 28,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni powyżej
  80 m².

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Pomoc finansowa przysługuje od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy,
nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania programu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnię,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie zobowiązana jest dołączyć do wniosku kopie dokumentów. Natomiast oryginały okazać do wglądu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności nieregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz niespełnienia kryteriów uprawniających do przyznania ww. pomocy, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana, nie później niż w terminie 7 dni, do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie, pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia  wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku;
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informacja telefoniczna w sprawie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielana jest pod nr telefonu:
85-748-98-59,  85-742-29-00.

Wniosek do pobrania

Do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Uchwała nr XLI/606/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2023,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,