Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku będzie realizował  zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku będzie realizował  zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok.

Kiedy będą przyjmowane wnioski?

Wnioski będą przyjmowane:

  • · od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
  • · od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
  • · od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. 

Warunki przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych określone są w zakładce: STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Kontakt - Miejsce składania wniosku:

Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w godzinach:

poniedzałek: 8ºº - 10 ºº i 14 ºº- 17 ºº
wtorek - piątek w godz.: 7³º - 10 ºº  i 14 ºº - 15³º:

Numer Zespołu Pracowników Socjalnych i adres Numer telefonu
Nr 1 - ul. Mieszka I 8 C tel. 85 74 82 028
Nr 2 - ul. Siewna 2 tel. 85 65 38 522
Nr 3 - ul. Sienkiewicza 53 tel. 85 65 38 664
Nr 4 - ul. Radzymińska 16 tel. 85 66 28 802
Nr 5 - ul. Gen. J. Hallera 8 tel. 85 65 32 304
Nr 6 - ul. Bema 2 tel. 85 74 22 967
Nr 7 - ul. Storczykowa 5 tel. 85 66 10 322
Nr 8 - ul. Swobodna 24 tel. 85 65 32 307
Nr 11- ul. Biała 13/33 tel. 85 73 30 893

Formularze do pobrania:

Informacja dotycząca przyporządkowania ulic do poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych znajduje się na stronie internetowej MOPR w Poradniku Interesanta w zakładce: pomoc społeczna > zespoły pracowników socjalnych

  1. WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE (Wersja DOCX)
  2. WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY