pefron

      aktsamorz

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 ul. Klepacka 18

15-634Białystok

tel.: 85 654 48 77,  85 743 54 37

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w związku z realizacją w roku 2020 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące udziału w Module I ww. programu w następujących obszarach:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

Wnioski przyjmowane będą elektronicznie za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON):

platforma: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

logowanie do systemu:  https://sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy: zarejestrować się w systemie SOW, posiadać adres poczty elektronicznej, posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika Ośrodka. W tym przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zgodnie z preferencjami PFRON przysługującymi wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków, w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Kryteria oceny wprowadzone w 2020 r. przez Realizatora:

 • osoba w wieku do 25 lat i nie jest zatrudniona (w rozumieniu programu) – liczba punktów wynosi 25,
 • wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na ten sam cel (przedmiot dofinansowania określony ogólnie w zadaniu), co objęty wnioskiem – liczba punktów wynosi 15,
 • wniosek był kompletny w dniu przyjęcia – liczba punktów wynosi 10.

Ze szczegółowymi informacjami na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. można się zapoznać na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

 

Obszar A Zadanie 1

·       Wniosek A1

·       Zaświadczenie A1

Obszar A Zadanie 2

·       Wniosek A2

·       Zaświadczenie A2

Obszar A Zadanie 3

·       Wniosek A3

·       Zaświadczenie A3 Dysfunkcja Słuchu

Obszar A Zadanie 4

·       Wniosek A4

·       Zaświadczenie A4

Obszar B Zadanie 1

·       Wniosek B1

·       Zaświadczenie B1 Dysfunkcja kończyn górnych

·       Zaświadczenie B1 Dysfunkcja wzroku

Obszar B Zadanie 2

·       Wniosek B2

Obszar B Zadanie 3

·       Wniosek B3

·       Zaświadczenie B3 Dysfunkcja wzroku

Obszar B Zadanie 4

·       Wniosek B4

·       Zaświadczenie B4 Dysfunkcja słuchu

Obszar B Zadanie 5

·       Wniosek B5

Obszar C Zadanie 1

·       Wniosek C1

·       Zaświadczenie C1

Obszar C Zadanie 2

·       Wniosek C2

Obszar C Zadanie 3

·       Wniosek C3

·       Zaświadczenie C3

·       Oferta C3

Obszar C Zadanie 4

·       Wniosek C4

·       Zaświadczenie C4

·       Oferta C4

Obszar C Zadanie 5

·       Wniosek C5

·      Zaświadczenie C5