Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

pefron

      aktsamorz

 

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Klepacka 18

15-634 Białystok

tel.: 85 654 48 77,  85 743 54 37

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w związku z realizacją w roku 2023 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące udziału w Module I ww. programu w następujących obszarach:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób niepełnosprawnych do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • elektronicznie systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl
 • papierowo w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku,
 • przesłać drogą pocztową na adres: ul. Klepacka 18, 15-634 Białystok.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w systemie SOW lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w systemie SOW, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zgodnie z preferencjami PFRON przysługującymi wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków, w 2023 r. preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) –  liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW i korzystają z tej preferencji po raz pierwszy – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Kryteria oceny wprowadzone w 2023 r. przez Realizatora:

 • osoba powyżej 16 roku życia posiadająca w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia – liczba punktów wynosi 10,
 • osoba niepełnosprawna w wieku do 25 lat i nie jest zatrudniona (w rozumieniu programu) – liczba punktów wynosi 10,
 • wniosek w dniu przyjęcia był prawidłowo wypełniony we wszystkich wymaganych rubrykach i dołączono do niego wszystkie wymagane prawidłowo sporządzone załączniki – liczba punktów wynosi 30.

Ocenione merytorycznie wnioski będą szeregowane na listach rankingowych według kolejności wynikającej z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków. Dofinansowanie przyznane zostanie tym wnioskodawcom, których wnioski uzyskały co najmniej 10 punktów i zmieściły się w limicie środków przekazanych na realizację programu.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 można zapoznać się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można zapoznać się w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd 2023 roku”:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2023 r.

Szczegółowe zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON przyjęte przez Realizatora w 2023 r.: 

Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w 2023 r. (skan)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Obszar A Zadanie 1

·       Wniosek A1

·       Zaświadczenie A1

.       Lista załączników do wniosku

Obszar A Zadanie 2

·       Wniosek A2

·       Zaświadczenie A2

.       Lista załączników do wniosku

Obszar A Zadanie 3

·       Wniosek A3

·       Zaświadczenie A3 Dysfunkcja Słuchu

.       Lista załączników do wniosku

Obszar A Zadanie 4

·       Wniosek A4

·       Zaświadczenie A4

.       Lista załączników do wniosku

Obszar B Zadanie 1

·       Wniosek B1

·       Zaświadczenie B1 Dysfunkcja kończyn górnych

·       Zaświadczenie B1 Dysfunkcja wzroku

.       Lista załączników do wniosku

Obszar B Zadanie 2

·       Wniosek B2

.       Lista załączników do wniosku

Obszar B Zadanie 3

·       Wniosek B3

·       Zaświadczenie B3 Dysfunkcja wzroku

.       Lista załączników do wniosku

Obszar B Zadanie 4

·       Wniosek B4

·       Zaświadczenie B4 Dysfunkcja słuchu

.       Lista załączników do wniosku

Obszar B Zadanie 5

·       Wniosek B5

.       Lista załączników do wniosku

Obszar C Zadanie 1

·       Wniosek C1

·       Zaświadczenie C1

        Oświadczenie NFZ

.       Lista załączników do wniosku

Obszar C Zadanie 2

·       Wniosek C2

        Oświadczenie NFZ

.       Lista załączników do wniosku

Obszar C Zadanie 3

·       Wniosek C3

·       Zaświadczenie C3

·       Oferta C3

        Oświadczenie NFZ

.       Lista załączników do wniosku

Obszar C Zadanie 4

·       Wniosek C4

·       Zaświadczenie C4

·       Oferta C4

        Oświadczenie NFZ

.       Lista załączników do wniosku

Obszar C Zadanie 5

·       Wniosek C5

·       Zaświadczenie C5

        Oświadczenie NFZ

.       Lista załączników do wniosku

W sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie osobiście załatwiać swoich spraw, czy uczestniczyć przy dotyczących nas czynnościach prawnych, można ustanowić pełnomocnika. Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej, którego wzór został określony w systemie SOW (druk poniżej). Pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika (druk poniżej).

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy