Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 
O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 
Wymagane dokumenty:
 
 
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;
 
Procedura:
 
1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).
 
2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie określonym w powiadomieniu, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest zakres i sposób jej realizacji.
 
3. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika powinny odpowiednio wcześniej przed planowaną usługą tłumacza złożyć wniosek o dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają usługi, które będą wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie.
 
Wysokość dofinansowania:
 
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
 
W 2020 r. zadanie nie jest realizowane.