Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

KOMUNIKAT

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania w 2016 r. wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

więcej ...
Zmiany kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń z pomocy społecznej od października 2015 roku

W dniu 14 lipca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dziennik Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058.

więcej ...UWAGA

Informujemy, że część komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostaje przeniesiona do nowego budynku zlokalizowanego przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku.
W związku z powyższym przedstawiamy wykaz tych komórek wraz z terminami rozpoczęcia przyjmowania klientów w nowej siedzibie przy ul. Klepackiej
Nazwa komórki organizacyjnej Obecna lokalizacja Termin rozpoczęcia przyjmowania klientów przy ul. Klepackiej 18
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Biała 13/33 23 lutego
Dział Opieki nad Dzieckiem ul. Orla 6A 2 marca
Zespół ds. Pieczy Zastępczej ul. Orla 6A 2 marca
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych ul. Bema 89/1 23 marca
Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Bema 89D 23 marca
Kasa ul. Malmeda 8 20 kwietnia

Do wskazanych powyżej terminów klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku będą przyjmowani w obecnej lokalizacji.


XXI MIEJSKI DZIEŃ SENIORA

W dniu 5 listopada 2015r. o godz. 12:00 odbędą się obchody Miejskiego Dnia Seniora. Uroczystość ma na celu docenienie osób zaangażowanych w działalność na rzecz Seniorów naszego miasta. W imprezie weźmie udział 200 osób.

Organizator imprezy: Klub Seniora - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Miejsce imprezy: Aula Magna Pałacu Branickich

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski.Podziękowania

Dyrektor wraz z pracownikami Zespołu Funduszy Europejskich składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za udział w projekcie systemowym „40+” Dojrzałość Lojalność Stabilność „Aktywność kluczem do sukcesu” jak również Wykonawcom oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za zaangażowanie i wieloletnią współpracę.Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

więcej ...POMOC LEKOWA 2015 - 2018

Dnia 23.02.2015r. została przyjęta uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r. Wnioski będą przyjmowane od dnia obowiązywania uchwały tj. od 1 kwietnia 2015r.

więcej ...

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki.


Wyniki badania liczby osób bezdomnych (w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r.) na terenie Miasta Białystok.

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. na terenie całego kraju przeprowadzona została akcja Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Koordynatorem akcji na terenie Miasta Białystok był pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Głównym celem badania było uzyskanie aktualnej informacji o liczbie osób bezdomnych przebywających w placówkach i miejscach niemieszkalnych oraz uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. Określenie liczby bezdomnych jest niezbędne do podejmowania działań, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. Przeprowadzenie badań wymagało zaangażowania: pracowników Policji, Straży Miejskiej, pracowników MOPR, organizacji pozarządowych prowadzących placówki noclegowe i zajmujących się pomocą osobom bezdomnym, pracowników szpitali, zakładów karnych i innych instytucji, a także wolontariuszy. W ramach prowadzonych badań odwiedzano miejsca (w oparciu o uprzednio przygotowaną mapę przebywania osób bezdomnych na terenie Białegostoku), w których najczęściej mogły przebywać osoby bezdomne. Spisu osób bezdomnych przebywających w placówkach noclegowych, szpitalach, hospicjach, zakładzie karnym, areszcie śledczym, izbie wytrzeźwień dokonali pracownicy tych podmiotów. Liczba osób bezdomnych poddana badaniu w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. na terenie Miasta Białegostoku wyniosła 324 i przedstawiała się następująco:

Miejsca przebywania osób bezdomnych - Placówki:
1. Ogrzewalnie i noclegownie: Łącznie 159 osób bezdomnych, w tym: 141 mężczyzn, 18 kobiet.
2. Schronisko, dom dla bezdomnych, hostel: Łącznie 113 osób bezdomnych, w tym: 103 mężczyzn, 9 kobiety, 1 dziecko.
3. Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia: 3 mężczyzn
4. Zakłady Karne, Areszty Śledcze: 17 mężczyzn
5. Izba Wytrzeźwień: 5 mężczyzn

Łącznie (pozycje: 1-5) 297 osób bezdomnych, w tym: 269 mężczyzn, 27 kobiet 1 dziecko.

Miejsca przebywania osób bezdomnych - poza placówkami instytucjonalnymi:
1. Miejsca niemieszkalne: 7 osób bezdomnych, w tym: 5 mężczyzn, 2 kobiety
2. Pustostany, domki, altany działkowe 20 osób bezdomnych, w tym: 18 mężczyzn, 2 kobiety

Łącznie (pozycje: 1-2) 27 osoby bezdomne, w tym: 23 mężczyzn, 4 kobiety

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku składa podziękowania za udzielone wsparcie wszystkim podmiotom, które zaangażowane były w Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na kontynuację tej udanej współpracy w kolejnych badaniach.Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą
POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 653 73 56, czynny jest w:
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Policji tel. 997, z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999
 • Straży Miejskiej tel. 986
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  Zespoły czynne są w poniedziałek :     8:00 – 17:00,
  wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Berlinga 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej ...