Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

UWAGA

Informujemy, że część komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zostaje przeniesiona do nowego budynku zlokalizowanego przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku.
W związku z powyższym przedstawiamy wykaz tych komórek wraz z terminami rozpoczęcia przyjmowania klientów w nowej siedzibie przy ul. Klepackiej
Nazwa komórki organizacyjnej Obecna lokalizacja Termin rozpoczęcia przyjmowania klientów przy ul. Klepackiej 18
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Biała 13/33 23 lutego
Dział Opieki nad Dzieckiem ul. Orla 6A 2 marca
Zespół ds. Pieczy Zastępczej ul. Orla 6A 2 marca
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych ul. Bema 89/1 23 marca
Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Bema 89D 23 marca
Kasa ul. Malmeda 8 20 kwietnia

Do wskazanych powyżej terminów klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku będą przyjmowani w obecnej lokalizacji.

POMOC LEKOWA 2015

Dnia 23.02.2015r. została przyjęta uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2015r. Wnioski będą przyjmowane od dnia obowiązywania uchwały tj. od 1 kwietnia 2015r.

więcej ...

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
(wiek 13- 16 lat) pt.
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Luty 2015 – kwiecień 2015
spotkania raz w tygodniu po 1,5h
środy godz. 17.00- 18.30
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Włókiennicza 7 Białystok

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacji oraz metody wykorzystania swoich mocnych stron w trudnych sytuacjach.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr:
85-744-50-28 oraz 85-744-50-27 do dnia 20 lutego 2015 r.


Wyniki badania liczby osób bezdomnych (w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r.) na terenie Miasta Białystok.

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. na terenie całego kraju przeprowadzona została akcja Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Koordynatorem akcji na terenie Miasta Białystok był pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Głównym celem badania było uzyskanie aktualnej informacji o liczbie osób bezdomnych przebywających w placówkach i miejscach niemieszkalnych oraz uzyskanie danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. Określenie liczby bezdomnych jest niezbędne do podejmowania działań, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. Przeprowadzenie badań wymagało zaangażowania: pracowników Policji, Straży Miejskiej, pracowników MOPR, organizacji pozarządowych prowadzących placówki noclegowe i zajmujących się pomocą osobom bezdomnym, pracowników szpitali, zakładów karnych i innych instytucji, a także wolontariuszy. W ramach prowadzonych badań odwiedzano miejsca (w oparciu o uprzednio przygotowaną mapę przebywania osób bezdomnych na terenie Białegostoku), w których najczęściej mogły przebywać osoby bezdomne. Spisu osób bezdomnych przebywających w placówkach noclegowych, szpitalach, hospicjach, zakładzie karnym, areszcie śledczym, izbie wytrzeźwień dokonali pracownicy tych podmiotów. Liczba osób bezdomnych poddana badaniu w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. na terenie Miasta Białegostoku wyniosła 324 i przedstawiała się następująco:

Miejsca przebywania osób bezdomnych - Placówki:
1. Ogrzewalnie i noclegownie: Łącznie 159 osób bezdomnych, w tym: 141 mężczyzn, 18 kobiet.
2. Schronisko, dom dla bezdomnych, hostel: Łącznie 113 osób bezdomnych, w tym: 103 mężczyzn, 9 kobiety, 1 dziecko.
3. Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia: 3 mężczyzn
4. Zakłady Karne, Areszty Śledcze: 17 mężczyzn
5. Izba Wytrzeźwień: 5 mężczyzn

Łącznie (pozycje: 1-5) 297 osób bezdomnych, w tym: 269 mężczyzn, 27 kobiet 1 dziecko.

Miejsca przebywania osób bezdomnych - poza placówkami instytucjonalnymi:
1. Miejsca niemieszkalne: 7 osób bezdomnych, w tym: 5 mężczyzn, 2 kobiety
2. Pustostany, domki, altany działkowe 20 osób bezdomnych, w tym: 18 mężczyzn, 2 kobiety

Łącznie (pozycje: 1-2) 27 osoby bezdomne, w tym: 23 mężczyzn, 4 kobiety

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku składa podziękowania za udzielone wsparcie wszystkim podmiotom, które zaangażowane były w Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na kontynuację tej udanej współpracy w kolejnych badaniach.


Dziękuję

Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
którzy wsparli dzieło „Szlachetna Paczka”.

Po raz drugi zjednoczyliśmy się we wspólnym zorganizowaniu „Moprowskiej Szlachetnej Paczki”. Nasze zaangażowanie w przygotowanie paczki pozwoliło odpowiedzieć na potrzeby sześcioosobowej rodziny z czworgiem dzieci, gdzie jedno z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Za zebrane pieniądze udało się zapakować do „Paczki” rzeczy z listy potrzeb rodziny takie jak: pralka, odkurzacz, żelazko, mikser, materac na łóżko, poduszki, kołdry, pościel, ręczniki, produkty żywnościowe, środki czystości oraz higieniczne, zabawki oraz słodycze.

„Moprowska Szlachetna Paczka” została dostarczona do domu rodziny przez wolontariusza w dniu 13 grudnia 2014 r. i przysporzyła wiele radości oraz wzruszeń.

Zdzisława Sawicka


O Z D O B Y   B O Ż O N A R O D Z E N I O W E

W miesiącu listopadzie 2014 r. ZAR zorganizował konkurs na „Ozdobę Bożonarodzeniową” dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny MOPR.

więcej ...Staż w Projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami, do dnia 30 listopada 2014r. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8, godz. 7.30 – 15.30.

więcej ...


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

ZAPRASZAMY NA
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
(wiek 16-19 lat) pt.
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
grudzień 2014 – luty 2015
spotkania raz w tygodniu po 1,5h godziny do uzgodnienia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Włókiennicza 7 Białystok

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacji oraz metody wykorzystania swoich mocnych stron w trudnych sytuacjach. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr:
85-744-50-28 oraz 85-744-50-27 do dnia 30.11.2014


Moje bezpieczne wakacje

Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach akcji Moje bezpieczne wakacje podjął szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Asystenci już od maja 2014r. przeprowadzali w rodzinach rozmowy o właściwym zachowaniu nad wodą, w lesie, w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Inicjowali w rodzinach scenki rodzajowe z dziećmi związane z potencjalnymi zagrożeniami.

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” informuje iż prowadzi rekrutację do projektu.

Priorytet VII – Promocja Integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku oraz osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 18 – 64 lat, zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, pozostających bez zatrudnienia i korzystających
z pomocy społecznej.

Przewidywany termin realizacji działań: sierpień – grudzień 2014r.

Rekrutacja: do 31.07.2014r.

Obszar realizacji projektu: miasto Białystok.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Działania w ramach projektu:

 • Diagnoza społeczno – zawodowa potrzeb (4 godziny – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
  i psychologiem),
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 godziny),
 • Warsztaty rozwoju osobistego (24 godziny),
 • Grupy wsparcia,
 • Szkolenie i kursy zawodowe:

- Kurs komputerowy z fakturowaniem magazynowym (102 godziny).

- Kurs języka angielskiego (80 godzin).

- Bukieciarz – florysta z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych (110 godzin).

- Administracja i obsługa biur (80 godzin).

- Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie (183 godziny).

- Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (136 godzin).

- Pracownik gospodarczy (150 godzin).

 • Staże w zakładach pracy (3-miesiące).

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • bilety komunikacji miejskiej na dojazdy na warsztaty, szkolenia i kursy,
 • przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe w trakcie warsztatów, szkoleń i kursów,
 • zasiłki celowe,
 • bezpłatną opiekę dzieciom uczestników projektu,
 • stypendium stażowe.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Biuro projektu – Zespół Funduszy Europejskich, 15-440 Białystok, ul. Malmeda 8, pok. 27, tel. 85 67 83 123


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu
„Aktywność kluczem do sukcesu” poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż absolwentów / absolwentek kursów zawodowych

więcej ...


Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą

VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych
"Po ten kwiat..." - Białystok 2013

W dniu 24.10.2013r. o godz. 10.00 odbył się VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych "Po ten kwiat ...".
Przegląd przeznaczony był dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.
W przeglądzie wzieło udział ok. 200 osób.

Organizator Przeglądu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Współorganizator :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku

Miejsce Przeglądu :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/78 w Białymstoku

Honorowy patronat nad imprezą objął :
Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski


Galeria VII Przeglądu Piosenki Biesiadnej Osób NiepełnosprawnychPOMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT n/w placówkom :

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 653 73 56, czynny jest w dni robocze, w godz. :
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Policja tel. 997, z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112
 • Pogotowie Ratunkowe tel. 999
 • Straż Miejska tel. 986
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dni robocze w godz.:
  • poniedziałek :     8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek :    7:30 – 15:30
 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Berlinga 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej ...