Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

Staż w Projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami, do dnia 30 listopada 2014r. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8, godz. 7.30 – 15.30.

więcej ...

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

ZAPRASZAMY NA
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY
(wiek 16-19 lat) pt.
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
grudzień 2014 – luty 2015
spotkania raz w tygodniu po 1,5h godziny do uzgodnienia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Włókiennicza 7 Białystok

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacji oraz metody wykorzystania swoich mocnych stron w trudnych sytuacjach.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr:
85-744-50-28 oraz 85-744-50-27 do dnia 30.11.2014

XX MIEJSKI DZIEŃ SENIORA

VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych
"Po ten kwiat..." - Białystok 2014

W dniu 29.10.2014r. o godz. 10.00 odbył się VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych "Po ten kwiat ...".
Przegląd przeznaczony był dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.
W przeglądzie wzięło udział ok. 200 osób.

Organizator Przeglądu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Współorganizator :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
Stowarzyszenie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy "Trampolina" w Białymstoku

Miejsce Przeglądu :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/78 w Białymstoku

Honorowy patronat nad imprezą objął :
Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski

"Trening Zastępowania Agresji"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizuje w 2014 roku projekt pt. „Bezpieczna Rodzina”.

więcej ...

Staż w Projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami, do dnia 29 sierpnia 2014r. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8, godz. 7.30 – 15.30.

więcej ...>

Moje bezpieczne wakacje

Zespół ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach akcji Moje bezpieczne wakacje podjął szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom. Asystenci już od maja 2014r. przeprowadzali w rodzinach rozmowy o właściwym zachowaniu nad wodą, w lesie, w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Inicjowali w rodzinach scenki rodzajowe z dziećmi związane z potencjalnymi zagrożeniami.

więcej ...

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” informuje iż prowadzi rekrutację do projektu.

Priorytet VII – Promocja Integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku oraz osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 18 – 64 lat, zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, pozostających bez zatrudnienia i korzystających
z pomocy społecznej.

Przewidywany termin realizacji działań: sierpień – grudzień 2014r.

Rekrutacja: do 31.07.2014r.

Obszar realizacji projektu: miasto Białystok.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Działania w ramach projektu:

 • Diagnoza społeczno – zawodowa potrzeb (4 godziny – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
  i psychologiem),
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 godziny),
 • Warsztaty rozwoju osobistego (24 godziny),
 • Grupy wsparcia,
 • Szkolenie i kursy zawodowe:

- Kurs komputerowy z fakturowaniem magazynowym (102 godziny).

- Kurs języka angielskiego (80 godzin).

- Bukieciarz – florysta z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych (110 godzin).

- Administracja i obsługa biur (80 godzin).

- Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie (183 godziny).

- Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (136 godzin).

- Pracownik gospodarczy (150 godzin).

 • Staże w zakładach pracy (3-miesiące).

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • bilety komunikacji miejskiej na dojazdy na warsztaty, szkolenia i kursy,
 • przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe w trakcie warsztatów, szkoleń i kursów,
 • zasiłki celowe,
 • bezpłatną opiekę dzieciom uczestników projektu,
 • stypendium stażowe.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Biuro projektu – Zespół Funduszy Europejskich, 15-440 Białystok, ul. Malmeda 8, pok. 27, tel. 85 67 83 123

INFORMACJA

W dniu 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).

Wyżej wymieniona ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy informuje osoby, którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 z późn. zm.), o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje:

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

a) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

b) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ww. ustawy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.), świadczenie to przysługuje odpowiednio:

a) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

b) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Zgodnie z art. 5 i art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Jeżeli w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia .

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ może odebrać oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., odpowiednio za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 14.05.2014r. lub w dniu składania wniosku. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy, organ zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

5. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

6. Mając na uwadze powyższe, w celu ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 89 D, nie później, niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. nie później niż do dnia 15.09.2014 r.

Jeżeli w ww. terminie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, adres jw. lub do pobrania na stronie internetowej MOPR w Białymstoku http://mopr.bialystok.pl/swiadczenia_rodzinne.html


INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567)osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wygasły decyzjeprzyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r., z powoduupływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w ustawie zmienianej w art. 17, również jeżeli osoby te :
 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • są rolnikami i zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego, są małżonkami rolników lub domownikami i zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje ww. osobom w okresie
od dnia wejścia w życie ustawy
( tj. od 15 maja 2014 r.) do dnia 31 grudnia 2014 r.,ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku o ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

KOMUNIKAT

w sprawie dodatku energetycznego
Od dnia 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W Białymstoku dodatek energetyczny będzie przyznawał i wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych.
W związku z powyższym od dnia 2 stycznia 2014 r. osoby mające ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego (wzór wniosku do pobrania) w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Gen. J. Bema 89D. Do wnioskudołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej MOPR (www.mopr.bialystok.pl) w zakładce świadczenia rodzinne lub pod nr tel.: 85 748 - 98 – 59.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984)

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu

więcej ...


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu
„Aktywność kluczem do sukcesu” poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż absolwentów / absolwentek kursów zawodowych

więcej ...


Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą

VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych
"Po ten kwiat..." - Białystok 2013

W dniu 24.10.2013r. o godz. 10.00 odbył się VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych "Po ten kwiat ...".
Przegląd przeznaczony był dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.
W przeglądzie wzieło udział ok. 200 osób.

Organizator Przeglądu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Współorganizator :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku

Miejsce Przeglądu :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/78 w Białymstoku

Honorowy patronat nad imprezą objął :
Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski

Galeria VII Przeglądu Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych

Prace wykonane przez Seniorów, podopiecznych Klubu Seniora
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku -

więcej ...Wyniki badania liczby osób bezdomnych
(w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r.) na terenie Miasta Białegostoku


POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT n/w placówkom :

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, czynny jest w dni robocze w godz. 800- 16 00 , tel. 85 653 73 56
 • Policja tel. 997, z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112
 • Pogotowie Ratunkowe tel. 999
 • Straż Miejska tel. 986

lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dni robocze w godz. 800- 16 00

 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02
 • Nr 5 – ul. Berlinga 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej ...