Laureat nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne, nowatorskie rozwiązania
w zakresie pomocy społecznej - 2007 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Białymstoku


ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,
MOPR w Białymstoku

Witamy na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące pomocy społecznej, informacje o instytucjach, organizacjach i placówkach szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Strona ta ma umożliwić szerszy dostęp mieszkańców miasta do informacji o przysługujących im uprawnieniach, instytucjach świadczących pomoc na terenie miasta Białystok oraz o różnorodnych formach pomocy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Odpowiadamy na korespondencję z imieniem,nazwiskiem i adresem zamieszkania

KOMUNIKAT

w sprawie dodatku energetycznego

Od dnia 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny .
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W Białymstoku dodatek energetyczny będzie przyznawał i wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych.
W związku z powyższym od dnia 2 stycznia 2014 r. osoby mające ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku energetycznego (wzór wniosku do pobrania) w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Gen. J. Bema 89D. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej MOPR (www.mopr.bialystok.pl) w zakładce świadczenia rodzinne lub pod nr tel. : 85 748 - 98 – 59.

Podstawa prawna :
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

więcej ...


KOMUNIKAT

dotyczący zaniechania poboru opłaty skarbowej
w sprawie decyzji przyznających dodatek energetyczny

Od dnia 23 lutego 2014 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dnia 19 lutego 2014 r., poz. 224) został zniesiony wymóg pobierania opłaty skarbowej od decyzji przyznającej dodatek energetyczny. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zaniechanie poboru opłaty skarbowej ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Osoby, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł, mogą ubiegać się o zwrot uiszczonej opłaty. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy złożyć w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.
Wzór wniosku do pobrania, dostępny jest na stronie internetowej Cyfrowy Urząd – Białystok na podanym poniżej linku:

http://cu.um.bialystok.pl/pages/infoCard.html?guid=13AAAB8C-4606-91E8-FD59-02260DC2F2A8

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, realizator projektu systemowego „Aktywność kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników i uczestniczek projektu

czytaj wiecej ...


Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizator projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż absolwentów/absolwentek kursów zawodowych

czytaj wiecej ...


Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą

VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych
"Po ten kwiat..." - Białystok 2013

W dniu 24.10.2013r. o godz. 10.00 odbył się VII Przegląd Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych "Po ten kwiat ...".
Przegląd przeznaczony był dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa podlaskiego.
W przeglądzie wzieło udział ok. 200 osób.

Organizator Przeglądu :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Współorganizator :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku

Miejsce Przeglądu :
Klub 18 Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/78 w Białymstoku

Honorowy patronat nad imprezą objął :
Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz TruskolaskiGaleria VII Przeglądu Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych
Prace wykonane przez Seniorów, podopiecznych Klubu Seniora
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku -

więcej ...

POMOC BEZDOMNYM
JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT n/w placówkom :

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującego się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, czynny jest w dni robocze w godz. 800- 16 00 , tel. 85 653 73 56
 • Policja tel. 997, z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112
 • Pogotowie Ratunkowe tel. 999
 • Straż Miejska tel. 986

lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dni robocze w godz. 800- 16 00

 • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
 • Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
 • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64
 • Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 68 02
 • Nr 5 – ul. Berlinga 8 - tel. 85 653 23 04
 • Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83
 • Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78
 • Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych
800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

więcej ...