Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które jednorazowo przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok

nie przekracza kwoty 2 500,00 zł;

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok

nie przekracza kwoty 1 700,00 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Definicja dochodu:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza to:

 • Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.
 • Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Zasada tzw. „złotówka za złotówkę”:

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok przekracza kwotę 2500,00 zł lub 1700,00 zł na osobę, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

Wysokość bonu energetycznego za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi jednorazowo:

300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Termin składania wniosku:   

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać tylko od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna wydawana jest w przypadku odmowy przyznania bonu energetycznego, korekty lub odmowy korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenia lub zmiany prawa do tego bonu oraz rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego.

Bon energetyczny jest wypłacany niezwłocznie po jego przyznaniu przez organ.

Ważne!

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do spraw energii https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/ lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce „Druki do pobrania” natomiast, wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18.

Sposób złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:15; wtorek – piątek w godz. 7:30 – 14:45; dojazd autobusami linii 4, 14, 25, 107;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę bonu energetycznego proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej tj.: aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP.

Za pośrednictwem platformy ePUAP:

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Osoby zainteresowane osobistym złożeniem wniosku o wypłatę bonu energetycznego proszone są o rezerwację wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych poprzez stronę internetową mopr.bialystok.pl w zakładce E-kolejk@ lub telefonicznie pod nr telefonów: 85 748 98 59, 85 879 77 50.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 85 748 98 59, 85 879 77 50
 lub poprzez wysłanie e-maila na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy