Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, і заявляють про свій намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL, мають право на наступну допомогу:

 1.  Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу (Роз’яснення допомоги) на проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та оплату житла - посилання на заявку для скачування (link) Інформація про обробку персональних даних

Заяву на одноразову грошову допомогу та допомогу сім’ям, а також інформацію з цих питань можна отримати в Департаменті сімейних виплат Муніципального Центру Підтримки Сім'ї (MOPR), м. Білосток, вул.  Клєпацка 18 (ul. Klepacka 18) або за телефонами: 85 879 77 50, 85 748 98 59, 85 742 29 00. 

 1. Допомога сім’ям відповідно на умовах та в порядку, визначених положеннями Закону про сімейну допомогу, за винятком умови наявності посвідки на проживання з приміткою «доступ до ринку праці»: 
  • Сімейна допомога разом з надбавками за:
   • народження дитини
   • догляд за дитиною під час перебування у відпустці по догляду за дитиною
   • у випадку виховання дитини одним із батьків
   • виховання дитини у багатодітній родині,
   • навчання та реабілітація дитини-інваліда
   • початок навчального року
   • у випадку, коли дитина здобуває освіту в школі за межами місця проживання. 
  • Одноразова допомога при народженні дитини.
 2. Допомоги по догляду за особами з інвалідністю:
  •  а) допомога по догляду,
  •  б) допомога по догляду за хворими,
  •  в) надбавка за особливий догляд.

Бланки заяв на сімейні пільги можна завантажити (Інформація про обробку персональних даних) на веб-сайті MOPR в закладці Бланки або отримати в Департаменті сімейних виплат MOPR, м. Білосток, вул. Клєпацка 18 (ul. Klepacka 18)

 1. Соціальна допомога:
  1.  1) грошові виплати, зокрема:
   •  - періодична надбавка
   •  - цільова надбавка на харчування або продукти харчування
   •  - постійна допомога
  2.  2) негрошова допомога, зокрема:
   •  - їжа
   •  - соціальна робота
   •  - консультація спеціаліста
   •  - кризове втручання

Інформація про обробку персональних даних

Крім того, особи, які мають на це право, можуть скористатись:

 1. з продовольчої допомоги в рамках Європейського Фонду Допомоги Найбільш Знедоленим
 2. з надання матеріальної допомоги соціального характеру на умовах, визначених статтею 8а Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти.
 3. психологічний супровід – Центр Кризового Втручання за адресою м. Білосток, вул.  Влукєнніча 7 (ul. Włókiennicza 7)
  тел. 85 879 79 48, 85 879 79 46, 85 879 79 47

Громадянам України та іншим іноземцям інформацію надають:

Муніципальний Центр Підтримки Сім'ї в Білостоці - Відділ Соціальних Працівників № 10, Бяла 13/33 (ul. Biała 13/33) за телефонами: 85 879 77 42 - 47

Інформація про обробку персональних даних

Ważne!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wchodzi  w życie ustawa  z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 854), która uchyla art. 31 ustawy zmienianej. Oznacza to, zakończenie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL w wysokości 300 zł na osobę.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę do dnia 30 czerwca 2024 r.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

 1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (Wyjaśnienie świadczenia) przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe – link do wniosku do pobrania, klauzula (jedn. 300).

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Klepacka 18 lub pod numerami telefonów:  85 879 77 50, 85 748 98 59, 85 742 29 00.

 1. Świadczeń  rodzinnych, odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:
  • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:
   • urodzenia dziecka,
   • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
   • samotnego wychowywania dziecka,
   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
   • rozpoczęcia roku szkolnego,
   • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony internetowej MOPR w zakładce Druki do pobrania (klauzula (świadczenia rodzinne)) lub w MOPR Dziale Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Klepacka 18.

 1. Świadczeń z pomocy społecznej :
  1. świadczenia pieniężne, w szczególności:
   • zasiłek okresowy
   • zasiłek celowy na żywność lub posiłek
   • zasiłek stały
  2. świadczenia niepieniężne, w szczególności:
   • - posiłek
   • - praca socjalna
   • - poradnictwo specjalistyczne
   • - interwencja kryzysowa

klauzula (pomoc społeczna)

Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać:

 1. z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 2. ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 3. wsparcie psychologiczne – Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 - 85 879 79 48,   85 879 79 46,  85 879 79 47

Obywatelom Ukrainy oraz innym cudzoziemcom informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10,  ul Biała 13/33, pod numerami telefonów: (85) 879 77 42 - 47  

klauzula (ogólna)

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy