Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;
  • faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup oraz kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, albo
  • oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji oraz kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

Procedura:

  1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik). Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).
  2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. Następnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o przyznaniu dofinansowania przelew bankowy lub przekaz pocztowy jest realizowany przez Departament Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
  3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z kopią zlecenia oraz ofertą, Ośrodek wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania, zawierające między innymi nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę kopii zrealizowanego zlecenia oraz faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po zrealizowaniu zlecenia wnioskodawca dostarcza prawidłowo sporządzoną kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po dostarczeniu ww. dokumentów potwierdzających zakup, w ciągu 10 dni Ośrodek przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy sprzedawcy realizującego zlecenie.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, lub do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania w 2024 r. wynosi:

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 100% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy