Spis programów

 

Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (Odbudować rodzinę)

 Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ w roku 2019 realizowany jest przez Stowarzyszenie „Droga” przy ul. Proletariackiej 21, tel. 85 6525906 w ramach zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Miasta Białegostoku

Program skierowany jest do rodzin biologicznych z terenu miasta Białegostoku, w których:

  • dzieci na skutek ograniczonych umiejętności rodzicielskich są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej,
  • dzieci przebywają już w pieczy zastępczej, ale istnieje szansa na ich powrót do domu rodzinnego,
  • istnieje szansa na znalezienie/wzmocnienie zasobów rodziny poprzez nawiązanie/odbudowanie relacji z inną dalszą rodziną dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu wsparcia rodziców biologicznych, utrwalania więzi rodzinnych dzieci z krewnymi.

Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ ma trzy nadrzędne cele:

  1. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także pomoc w odzyskiwaniu dzieci (powrocie do biologicznych rodziców, odbudowie relacji z rodzicami) umieszczonych już w pieczy zastępczej,
  2. Odbudowę rodzin poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i kompetencji rodziców, terapię własną lub rodzinną,
  3. Wsparcie w usamodzielnianiu rodzin poprzez nauczenie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu rodzinnego.

Program zakłada intensywną, wszechstronną pracę terapeutyczno-pomocową z rodzicami i krewnymi, mającą na celu zmiany ich dotychczasowych postaw i nauczenie ich prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich tak, by dzieci mogły bezpiecznie powrócić do rodzin własnych, aby uchronić rodzinę przed rozbiciem, czy umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Odbudowa rodziny to również monitorowanie i utrwalanie zmian w rodzinach.

 

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego

Ośrodek Konsultacyjno – Szkoleniowy w roku 2019 prowadzony jest przez Fundację „Dialog” przy ul. Abramowicza 1, tel. 85 7424041 w ramach zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Miasta Białegostoku

Adresatami zadania są osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzący rodzinny dom dziecka oraz wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem zadania jest udzielenie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności.

W ramach OKS realizowane są różnorodne formy wsparcia będące odpowiedzią na bieżące potrzeby potencjalnych odbiorców, tj. pomoc i wsparcie, podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, a tym samym przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych i niezawodowych opiekunów tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i wychowawców poprzez:

  • konsultacje specjalistyczne i zajęcia wspomagające dla dzieci mających w trudności w nauce,
  • Klub Pieczy Zastępczej i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem,
  • działania edukacyjne skierowane do otoczenia,
  • spotkania integracyjne dla dzieci i otoczenia.