Spis programów

 

 „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej – ODBUDOWAĆ RODZINĘ 2022”

Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ w roku 2022 realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” mające siedzibę przy ul. Proletariackiej 21, tel. 85 652 59 06. Zadanie jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1606/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 27.12.2021 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 420 000 zł.

Program skierowany jest do:

 1. rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
 2. innych osób bliskich dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

 Program jest realizowany przez rodziny przy wsparciu opiekunów rodzin oraz zespołu specjalistów poprzez:

 1. pracę z rodzinami (indywidualną i grupową);
 2. poradnictwo i wsparcie specjalistyczne rodziców;
 3. udział w treningach umiejętności rodzicielskich i grupach wsparcia;
 4. modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi (podczas wyjazdów, warsztatów, zajęć, spotkań rodzinnych, w środowiskach domowych);
 5. udział rodziców z dziećmi w warsztatach specjalistycznych (budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem metodą W. Sherborne);
 6. udział rodziców w warsztatach specjalistycznych (Trening Zastępowania Agresji, Pozytywna Dyscyplina);
 7. udział rodziców w warsztatach PROWADZIMY DOM (z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, rękodzielniczych, remontowo-naprawczych, dbania o siebie i swój wizerunek i gospodarowania budżetem domowym);
 8. organizację rodzinnego wyjazdu terapeutycznego (służącego weryfikacji kompetencji rodzicielskich, wdrożeniu nabytych umiejętności i poprawie relacji w rodzinie także poprzez modelowanie zachowań przy udziale realizatorów zadania);
 9. zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz innych podopiecznych służącą budowaniu kompetencji społecznych;
 10. przygotowanie i adaptację domów dla dzieci powracających z pieczy zastępczej oraz poprawę warunków mieszkaniowych dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Ponadto uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z szerokiego katalogu wsparcia dzieci i rodziców wynikającego z komplementarności innych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie DROGA.

 

"Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego" - OKS 2022

Program OKS w roku 2022 realizowany jest przez Fundację DIALOG mającą siedzibę przy ul. Abramowicza 1, tel. 85 742 40 41. Zadanie jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1604/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 27.12.2021 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 63 000 zł.

Program skierowany jest do:

 1. a) osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 2. b) wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem zadania jest udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:

1) pracę z dziećmi i młodzieżą, umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej, w postaci mentoringu, będącego formą wsparcia rozwoju wychowanka i przygotowania do usamodzielnienia;
2) pracę z osobami pełniącymi funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka poprzez organizację:
a) grup wsparcia,
b) superwizji indywidualnych,
c) konsultacji specjalistycznych,
d) szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem,
e) spotkań integracyjnych dla dzieci i opiekunów,
f) zajęć wspomagających dla dzieci mających trudności w nauce.