Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Definicja dochodu:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.
 • Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi jednorazowo:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca
2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (link) lub ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce „Druki do pobrania” natomiast, wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18.

Uwaga!

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W innym przypadku obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty na stronie internetowej MOPR w Białymstoku w zakładce E-kolejk@.

Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej MOPR w Białymstoku w zakładce E-Kolejk@ (Poradnik Interesanta) lub pod numerami telefonów:  85 748 98 59 lub 85 879 77 50                

Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 85 748 98 59, 85 879 77 50
 lub poprzez wysłanie e-maila na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najczęściej zadawane pytania w sprawach dodatku osłonowego wraz z odpowiedziami:

 1. Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

  O dodatek osłonowy mogą ubiegać się osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2 100 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub 1 500 zł (wieloosobowe gospodarstwo domowe), niezależnie czy mieszkają w bloku czy w domu jednorodzinnym.

 2. Do kiedy należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

  Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 3. Jaki organ trzeba wpisać we wniosku o dodatek osłonowy?

  Należy wpisać Prezydent Miasta Białegostoku.

 4. Gdzie można otrzymać druk wniosku o dodatek osłonowy?

  Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska Do pobrania , oraz ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce „Druki do pobrania”. Natomiast, wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18.

 5. Czy można wysłać wniosek e-mailem lub złożyć go elektronicznie?

  Wniosku nie należy wysyłać e-mailem, ale można go złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP:

  KROKI:

   1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
   2. Wniosek zeskanować.
   3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
   4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
  Podpisać wniosek podpisem zaufanymlub podpisem kwalifikowanym.

 6. Jaki podmiot należy wybrać składając wniosek przez ePUAP?

  Należy wybrać:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Białystok (miasto), ul. Malmeda Icchoka 8.

 7. Jak można złożyć wniosek o dodatek osłonowy, jeśli nie korzysta się z komunikacji elektronicznej?

  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18. Zachęcamy do dokonywania rezerwacji wizyty na stronie internetowej MOPR w Białymstoku w zakładce E-Kolejk@ (Poradnik Interesanta)  lub pod numerami telefonów: 85 748 98 59; 85 879 77 50 (wówczas umówiona osoba nie czeka
  w kolejce na złożenie wniosku).
  Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego na poniższy adres:
  MOPR w Białymstoku, Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok, ul. Klepacka 18,
 8. Czy we wniosku o dodatek osłonowy należy podać numer rachunku bankowego? Co zrobić, gdy ktoś nie posiada konta?

  Jeśli we wniosku nie zostanie podany numer rachunku bankowego, wypłata przysługującego dodatku nastąpi w kasie MOPR, przy ul. Klepackiej 18, w terminie wskazanym w informacji
  o przyznaniu dodatku osłonowego w godz. 10-13. Aby nie odbierać dodatku osłonowego osobiście w kasie, wnioskodawca  może  wskazać numer rachunku bankowego innej osoby i podać jej imię i nazwisko. Wówczas na  ten numer rachunku bankowego zostanie przekazana należna kwota dodatku osłonowego.
 9. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany co miesiąc? Jeśli nie to w jakim czasie po złożeniu wniosku otrzymam dodatek osłonowy?

  Dodatek osłonowy nie jest wypłacany miesięcznie. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego  składa się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata dodatku osłonowego następuje jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 10. Gdzie należy podać we wniosku o dodatek osłonowy kwotę dochodu osiągniętego
  z tytułu umowy o pracę, otrzymywania emerytury lub renty? Czy należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, PIT lub odcinek emerytury?

  We wniosku nie ma rubryki na wpisanie kwot dochodów podlegających opodatkowaniu takich jak np. dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenie, emerytury czy renty. Nie ma też potrzeby dołączać dokumentów potwierdzających te dochody  np. PIT 37, Pit-36 czy PIT 40A. Ośrodek we własnym zakresie pozyska te dane z Ministerstwa Finansów.

 11. Czy stypendium szkolne wlicza się do dochodu?
  Stypendium szkolne i zasiłek szkolny stanowią dochody nieopodatkowane, które należy wpisać we wniosku.
 12. Czy przysługuje dodatek osłonowy jeżeli dochód został przekroczony?

  W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek może zostać przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony dochód. W przypadku zastosowania zasady „złotówka za złotówkę” kwota dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł, wówczas dodatek osłonowy nie przysługuje.

 13. Czy można złożyć wniosek, gdy mieszka się w domu rodzinnym, ale prowadzi osobne gospodarstwo domowe?

  Jeśli osoby te gospodarują oddzielnie, to adres zamieszkania nie ma znaczenia. Osoby te mogą złożyć  osobne wnioski. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że wskazane osoby musza wspólnie zamieszkiwać i gospodarować np.: wykonywać wspólnie obowiązki domowe, ponosić wspólnie koszty utrzymania tego gospodarstwa domowego, pozostawać w faktycznym związku, współdziałać w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Istotne jest, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W związku z tym, jedna osoba nie może wchodzić w skład kilku gospodarstw domowych.

 14. Czy cudzoziemiec może otrzymać dodatek osłonowy?

  Tak. Dodatek może być wypłacony cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu 2 pkt 4 Ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy