Fundusz Alimentacyjny

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

W przypadku wniosków składanych od dnia 01.07.2020 r. na okres zasiłkowy 2020/2021 świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł,  o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której  w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Okres świadczeniowy, tj. okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

 

Wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.
 2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 3. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
 4. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia rodzinnego.
 5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 6. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 8. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
 9. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub, brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 10. Inne dokumenty w tym oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 11. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie  z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 12. Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń  z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń  z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Do pobrania formularz wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wraz  z załącznikami

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

 

Numery telefonów, adresy oraz godziny pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Świadczeń Rodzinnych

Klepacka 18 

15-634 Białystok


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

sobota, niedziela – nieczynne

 

Obsługa klienta:

poniedziałek - 8:00 – 16:45

wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

 

Wykaz telefonów Działu Świadczeń Rodzinnych:

 

Informacja w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”.

85-748-98-59

Informacja w sprawach dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, programu osłonowegow zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

85-742-29-00

Kancelaria

85-748-98-48
fax/85 733-03-18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Dłużnika Alimentacyjnego

85-748-98-51

Sekcja Świadczeń Nr 1

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

85-733-03-04

85-741-04-90

85-733-03-09

85-741-01-44


Sekcja Świadczeń Nr 2

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

 

85-733-03-12

85-733-03-16

85-733-03-17

85-748-98-50

Sekcja Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze,
jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

85-748-98-54

Sekcja Weryfikacji Świadczeń

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

85-748-98-43
85-748-98-44
85-748-98-52
85-733-03-10

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, program osłonowy
w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców
Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

85-742-29-20
85-742-29-25

 PLANOWANE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ 

   Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE  01.10.2019 r. -  31.10.2020 r.

MIESIĄC

PRZEKAZ 
POCZTOWY

KONTO BANKOWE / 
KARTA PRZEDPŁACONA

GOTÓWKA 
w kasie MOPR

PAŹDZIERNIK

11.10.2019

23.10.2019

30.10.2019

LISTOPAD

12.11.2019

21.11.2019

28.11.2019

GRUDZIEŃ

11.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

STYCZEŃ

13.01.2020

23.01.2020

30.01.2020

LUTY

12.02.2020

24.02.2020

27.02.2020

MARZEC

11.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

KWIECIEŃ

08.04.2020

22.04.2020

29.04.2020

MAJ

12.05.2020

21.05.2020

28.05.2020

CZERWIEC

09.06.2020

22.06.2020

29.06.2020

LIPIEC

13.07.2020

22.07.2020

30.07.2020

SIERPIEŃ

12.08.2020

24.08.2020

28.08.2020

WRZESIEŃ

09.09.2020

23.09.2020

29.09.2020

PAŹDZIERNIK

12.10.2020

22.10.2020

29.10.2020

Jednocześnie Ośrodek zawiadamia, że wypłata świadczeń z decyzji  wydanych po terminie
wskazanym w harmonogramie będzie realizowana w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.