Klauzula informacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej MOPR
 2. Siedziba Administratora:
  Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok, nr tel. 85 879 79 50, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektor Ochrony Danych:
  Katarzyna Podleśna,
  kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w MOPR:
  • w celu realizacji zadań wynikających z:
   • obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g RODO
  • w celu realizacji zadań wynikających z:
   • ustawy o pomocy społecznej
   • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   • ustawy o świadczeniach rodzinnych
   • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
   • ustawy o dodatkach mieszkaniowych
   • ustawy – Prawo energetyczne
   • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
   • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
   • ustawy o cudzoziemcach
   • ustawy o repatriacji
   • ustawy o Karcie Polaka
   • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
   • ustawy o zatrudnieniu socjalnym
   • ustawy o systemie oświaty
   • ustawy o dodatku osłonowym
   • ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • w celu:
   • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji)
   • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych
   • realizacji praktyk studenckich
  • w celu:
   • udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  • w celu:
   • naboru kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych
   • realizacji zadań statutowych stowarzyszeń mających na względzie pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej
  • w celu:
   • dozoru i ochrony budynków oraz pomieszczeń poprzez całodobowy monitoring
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy administracji publicznej,
  • Policja, Prokuratura, sądy,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez MOPR w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadku monitoringu okres przechowywania danych uzależniony jest od warunków technicznych urządzeń.
 7. W związku z przetwarzaniem przez MOPR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest MOPR,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których MOPR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji na stronie urzędu).