Informacje dla kandydatów
 
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, którzy spełniają warunki zawarte w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a mianowicie:
 
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 
• nie są i nie były pozbawione  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 
• wypełniają obowiązek alimentacyjny;
 
• nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
 
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa;
 
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
 
• pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 
• w przypadku rodziny niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 
Zespół ds. Pieczy Zastępczej:
 
• przeprowadza procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 
• organizuje i przeprowadza szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu;
 
• dba o podnoszenie kompetencji wychowawczych opiekunów zastępczych, prowadząc m. in „Szkołę dla Rodziców”;
 
• udziela wsparcia rodzinom zastępczym i ich podopiecznym poprzez m. in.:
 
- objęcie rodzin zastępczych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 
- organizowanie grup wsparcia;
 
- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.
 
• współpracuje z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 
Szczegółowe informacje:
Zespół ds. Pieczy Zastępczej,
ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok, tel. 85 741 04 96, 85 742 04 61