Informacja dla Kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku należy m.in.  realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wynikającego z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zakresie usług opiekuńczych, pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, a także analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowania w tym zakresie stosownych inicjatyw.

Uprzejmie informujemy, że od 8 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia
3 marca 2020 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 517), które są dostępne Dz.U. 2020 poz. 517

 

Uprawnienia Kombatanta lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego (m. in.)

  1. Pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.

W związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Pomoc w tej formie może być także przyznana osobie, w przypadku gdy opieki nie może zapewnić rodzina.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  1. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym przeznaczonym dla kombatantów, przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę spełniającą powyższe kryteria Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. Sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 64b ustawy o pomocy społecznej samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłaty za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych. Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

Kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w trudnej sytuacji  materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych mogą ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc pieniężną (jednorazową lub okresową) z Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych?

  1. Wypełnić wniosek o przyznanie jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych gov.pl (serwis zewnętrzny) (w zakładce uprawnienia > formularze): wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej  (wniosek DOC ), wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej (wniosek DOC).
  2. Dołączyć kopie dokumentów, które będą stanowić podstawę ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą: dokument potwierdzający wysokość dochodu netto (aktualna decyzja o waloryzacji renty lub emerytury - w przypadku emerytów i rencistów); orzeczenie o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności; nakaz płatniczy podatku rolnego wraz z zaświadczeniem z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej jak np. zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, wypisy ze szpitali, faktury za leki i leczenie.
  3. Wysłać pocztą wypełniony wniosek wraz z załącznikami na adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych,  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pod adresem: www.kombatanci.gov.pl

Ustalenie prawa do pomocy pieniężnej i jej wypłata należy do zadań Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie otrzymuje środków finansowych przewidzianych na wypłatę pomocy pieniężnej dla Kombatantów). Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w Urzędzie do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 marca 2020 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)