Informacja dla Kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku należy m.in.  realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wynikającego z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zakresie usług opiekuńczych, pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, a także analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowania w tym zakresie stosownych inicjatyw.

Uprawnienia Kombatanta lub osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

 

  1. Pierwszeństwo do środowiskowej  opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.

W związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Pomoc w tej formie może być także przyznana osobie, w przypadku gdy opieki nie może zapewnić rodzina.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

  1. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym przeznaczonym dla kombatantów, przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę spełniającą powyższe kryteria Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. Sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie. Jednocześnie informujemy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej (art. 64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłaty za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych (dotychczasowy art. 64 ustawy o pomocy społecznej). Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej,  materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy  pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc pieniężną z Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych?

 

  1. Wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu do Spraw   Kombatantów i Osób Represjonowanych kombatanci.gov.pl (serwis zewnętrzny) (w zakładce uprawnienia > formularze) wniosek (DOC, 76,50 KB).
  2. Dołączyć kopie dokumentów wymienionych we wniosku,: dokument potwierdzający wysokość otrzymywanej renty lub emerytury, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, kopie faktur za leki lub leczenie, kopia zaświadczenia o stanie zdrowia,  kopia wypisu ze szpitala, kopie faktur za leki i leczenie, kopie rachunków dotyczących kosztów bieżącego utrzymania i inne dokumenty uzasadniające złożenie  wniosku.
  3. Wysłać pocztą wypełniony wniosek wraz z załącznikami na adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych,  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie otrzymuje środków finansowych przewidzianych na wypłatę pomocy pieniężnej dla Kombatantów, dlatego wniosek wysyła się bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (PDF, 157,03 KB)

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)