WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ?

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

ZAREAGUJ…

POMÓŻ…

ZGŁOŚ:

 

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zajmującemu się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33,  tel. 85 653 73 56
  (Czynne w poniedziałek: 800  – 1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 730  -1530  )
 • Policji tel. 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999                   
 • Straży Miejskiej    tel. 986 
 • Wybierz numer alarmowy tel. 112
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR:

Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel.    85 748 20 28                    
Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel.    85 675 12 72                   
Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64                   
Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02                    
Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - tel. 85 653 23 04                   
Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83                   
Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78                   
Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69  
(Zespoły czynne są w poniedziałek: 800  – 1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 730  -1530 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 
(dla województwa podlaskiego)

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia powinna zgłosić się do:

 • Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Biała 13/33, tel. 85 653 73 56
 • MOPR, ul. Malmeda 8, pokój nr 1, tel. 85 678 31 19 - udzielanie informacji o zasadach przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne
 • a także do następujących placówek:

 

NOCLEGOWNIA MĘŻCZYZN Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 675 09 06 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 3 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna czynna jest: od X do III w godz. 1800 – 800 oraz od IV do IX w godz. 1900 – 700 – 30 miejsc (osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 2130)
 • Formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju
 • Wydawanie posiłków regeneracyjnych osobom spoza Noclegowni od poniedziałku do piątku w godz. 1530 – 1600 (oprócz świąt), możliwość korzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 1000 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia w miarę posiadanych środków i potrzeb
 • Pomoc specjalistów: gabinet konsultacji pielęgniarskiej, doradca zawodowy, zajęcia aktywizująco-integracyjne, opieka duszpasterska

 

NOCLEGOWNIA KOBIET Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55, tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna: w okresie X – III w godz. 1800 – 800, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo,w okresie  IV – IX  w godz. 1900 – 700 (bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 2130)
 • Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy, pralni oraz suszarni

 

OGRZEWALNIA – NOCLEGOWANIA - SCHRONISKO DLA OS. BEZDOMNYCH – SCHRONISKO DLA OS. BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

Stowarzyszenie  „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76, tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17 lub 881 321 900

 • Ogrzewalnia dla mężczyzn całodobowa (50 miejsc pobytu)
 • Posiłki: śniadanie 730, obiad 1330, kolacja 1830
 • Możliwość korzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży, korzystania z komputera: wtorek o godz.1600 – 1900, opieka duszpasterska
 • Dyżur pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600
 • Porady psychologa: poniedziałek, wtorek 900 – 1100, czwartek od godz. 1500
 • Dyżury terapeuty uzależnień: środa 1500 - 1800
 • Noclegownia dla kobiet i mężczyzn – 22 miejsca noclegowe

Schronisko dla osób bezdomnych – 6 miejsc, Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 22 miejsca (skierowanie na podstawie decyzji MOPR)

 

NOCLEGOWNIA DLA MĘŻCZYZN W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W BIAŁYMSTOKU,

 • Zaściańska 84, tel. 85 743 39 98 lub 85 743 39 97
 • Noclegownia funkcjonuje jedynie w okresie zimowym, w czasie ostrych mrozów, posiada do dyspozycji 20 miejsc
 • Możliwość noclegu tylko dla mężczyzn w godz. 1900 – 700 (przyjmowanie w godz. 1900 – 2300)
 • Możliwość wypicia gorącej kawy, skorzystania z prysznica, toalety, a w umotywowanych przypadkach z porady lekarskiej

 

NOCLEGOWNIA FUNDACJI DIALOG, ul. Kolejowa 26 A,

 • tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171 lub 664 762 880
 • Fundacja prowadzi w Białymstoku Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:
 • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin, samotnych matek i ojców z dziećmi,
 • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców (rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką opiekuna i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach w uzyskaniu samodzielności)

 

NOCLEGOWNIA  OŚRODEK READAPTACJI dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku,

 • Świętojańska 2 A, tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424
 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godz. 900 – 1700) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia w godz. 600 – 2200
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pedagog, pracownik socjalny: poniedziałek - piątek w godz. 800 – 1800, terapeuta uzależnień: środa w godz.1530 – 1700 , dyżury kuratorów zawodowych 1700 – 2000; opiekun bezdomnego w godz. 2200 – 600 (wolontariusz) oraz 600 – 2200
 • Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 , w tym gorące posiłki w godz. 1300 – 1400

 

Centrum Pomocy „Samarytanin” ul. Kolejowa 26,  tel. 85 722 25 21

 • Wydawanie paczek żywnościowych: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 900 – 1500; wydawanie odzieży: czwartek w godz. 1200 – 1700

 

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91

 • Wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 900 – 1100

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 85 744 50 28

 • Hostel zapewnia czasowe schronienie i wsparcie kobietom, w tym
  kobietom w ciąży i kobietom z dziećmi, dotkniętym przemocą domową
  lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej (15 miejsc hostelowych)
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne, Program Korekcyjno-Edukacyjny i Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci: socjoterapeutyczne oraz Trening Zastępowania Agresji
 • Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących
  w stanie nagłego kryzysu, w celu przywrócenie równowagi psychicznej

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel.  85 732 89 07

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX - IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 1510 – 1810 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, pralnia czynna w środy w godz. 900 – 1300
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 (w świetlicy może przebywać 50 osób)
 • Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w piątek godz. 1030 – 1230
 • Dyżury kuratora sądowego w czwartki o godz. 1100

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku

 • Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 741 28 82
 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godz. 1200 – 1400
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godz. 1200 – 1400

 

Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50,

 • tel. 85 732 01 34 lub 790 671 995
 • Centrum Streetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godz. 900 – 1300
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień - środa w godz. 900 – 1300
 • Porady prawne - wtorek w godz. 900 – 1300

 

ULOTKA DO DRUKU DWUSTRONNEGO