WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ?
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
ZAREAGUJ…
POMÓŻ…
ZGŁOŚ:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zajmującemu się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33,  tel. 85 653 73 56

(Czynny w poniedziałek: 800  – 1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 730  -1530  )

 • Policji tel. 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999
 • Straży Miejskiej tel. 986 
 • Wybierz numer alarmowy tel. 112
  lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR:

Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 748 20 28
Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 675 12 72
Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 653 86 64 
Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 652 69 02 
Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - tel. 85 653 23 04 
Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 747 03 83 
Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 654 69 78 
Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 653 23 69  

(Zespoły czynne są w poniedziałek: 800  – 1700, wtorek, środa, czwartek, piątek: 730  -1530 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia zgłasza się do:

 • Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Biała 13/33, tel. 85 653 73 56
 • MOPR, ul. Malmeda 8, pokój nr 1, tel. 85 678 31 19 - udzielanie informacji o zasadach przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne

a także do następujących placówek:

NOCLEGOWNIA MĘŻCZYZN Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 675 09 06 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 2 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna czynna jest w godz. 1800 – 800, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo - 30 miejsc (osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 2130)
 • Formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju
 • Możliwość korzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 1000 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia
 • Pomoc specjalistów: gabinet konsultacji pielęgniarskiej, zajęcia aktywizująco-integracyjne, opieka duszpasterska

NOCLEGOWNIA KOBIET Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55, tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna w godz. 1800 – 800, a podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo (bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 2130)
 • Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy, pralni oraz suszarni

OGRZEWALNIA – NOCLEGOWANIA - SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Stowarzyszenie  „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76, tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17 lub 881 321 900

 • Ogrzewalnia dla mężczyzn całodobowa (50 miejsc pobytu)
 • Posiłki: śniadanie 730, obiad 1330, kolacja 1830
 • Możliwość korzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży, korzystania z komputera: wtorek o godz.1600 – 1900, opieka duszpasterska
 • Dyżur pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600
 • Porady psychologa: poniedziałek, wtorek 900 – 1100, czwartek od godz. 1500
 • Dyżury terapeuty uzależnień: środa 1500 - 1800
 • Noclegownia dla kobiet i mężczyzn – 22 miejsca noclegowe
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 28 miejsc (w tym 8 miejsc dla osób niewymagających usług opiekuńczych). Skierowanie na podstawie decyzji MOPR. 

NOCLEGOWNIA DLA MĘŻCZYZN W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W BIAŁYMSTOKU,
Zaściańska 84, tel. 85 743 39 98 lub 85 743 39 97

 • Noclegownia funkcjonuje jedynie w okresie zimowym, w czasie ostrych mrozów, posiada do dyspozycji 20 miejsc
 • Możliwość noclegu tylko dla mężczyzn w godz. 1900 – 700 (przyjmowanie w godz. 1900 – 2300)
 • Możliwość wypicia gorącej kawy, skorzystania z prysznica, toalety, a w umotywowanych przypadkach z porady lekarskiej

NOCLEGOWNIA FUNDACJI DIALOG, ul. Kolejowa 26 A, 15-701 Białystok
tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171

 • Fundacja prowadzi całodobową Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:
  • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, mężczyzn i kobiet
  • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców
 • Przy Noclegowni funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, które zapewnia zatrudnienie socjalne, wsparcie instruktorów, pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego
 • W Noclegowni można otrzymać żywność, skorzystać z pralni, sanitariatów, kąpieli i przygotować gorący posiłek

NOCLEGOWNIA  OŚRODEK READAPTACJI dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku,
Świętojańska 2 A, tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424

 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godz. 900 – 1700) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia 600 – 2200
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pomoc pedagoga, pracownika socjalnego: poniedziałek - piątek w godz. 800 – 1800, terapeuty uzależnień: środa w godz.1530 – 1700 , dyżury kuratorów zawodowych 1700 – 2000; opiekuna bezdomnego w godz. 2200 – 600 (wolontariusz) oraz 600 – 2200
 • Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 , w tym gorące posiłki w godz. 1300 – 1400

Centrum Pomocy „Samarytanin” ul. Kolejowa 26A,  tel. 85 722 25 21

 • Wydawanie paczek żywnościowych: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 1000 – 1500; wydawanie odzieży: wtorek, środa, czwartek w godz. 1000 – 1500

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91

 • Wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 900 – 1100

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 85 744 50 28

 • OIK zapewnia czasowe schronienie i wsparcie kobietom, w tym
  kobietom w ciąży i kobietom z dziećmi, dotkniętym przemocą domową
  lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej (15 miejsc hostelowych)
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne, Program Korekcyjno-Edukacyjny i Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci: socjoterapeutyczne oraz Trening Zastępowania Agresji
 • Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących
  w stanie nagłego kryzysu, w celu przywrócenie równowagi psychicznej 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel.  85 732 89 07

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX - IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 1510 – 1810 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1400, pralnia czynna w środy w godz. 900 – 1400
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400 (w świetlicy może przebywać 50 osób)
 • Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w piątek godz. 1000 – 1300

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku
Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 741 28 82

 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godz. 1200 – 1400
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godz. 1200 – 1400

Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, tel. 85 732 01 34 lub 790 671 995

 • Centrum Streetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godz. 900 – 1300
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień – poniedziałek w godz. 900 – 1300, czwartek w godz. 900 – 1300
 • Porady prawne - wtorek w godz. 900 – 1300