Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

• pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika;

• dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, w tym: statut (w razie jego nieposiadania – inny dokument, z którego wynika cel, przedmiot działalności);• dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;

• dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

• uzasadnienie - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału w przedsięwzięciu opiekunów osób niepełnosprawnych;

• w przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą:

• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

• informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

• w przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

• potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;

• informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

• informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Procedura:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
2. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. Umowa o dofinansowanie jest zawierana w terminie 30 dni przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

W 2020 r. zadanie nie jest realizowane.