Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty: 

Procedura:

  1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).
    Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).
  2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie określonym w powiadomieniu, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest zakres i sposób jej realizacji.
  3. Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika powinny odpowiednio wcześniej przed planowaną usługą tłumacza złożyć wniosek o dofinansowanie. Dofinansowaniu podlegają usługi, które będą wykonywane po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

 

W 2023 r. zadanie nie jest realizowane.