Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny;

• oświadczenie, że wnioskodawca nie będzie pełnił na turnusie rehabilitacyjnym funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu;

• oświadczenie wnioskodawcy, że opiekun osoby niepełnosprawnej nie będzie pełnił na turnusie rehabilitacyjnym funkcji członka kadry, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby oraz ukończył 18 lat lub 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodzinie (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej);

• dokumenty potwierdzające wysokość przeciętnych miesięcznych dochodów uzyskanych w kwartale poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną i osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania dofinansowania);

• oświadczenie o pobieraniu nauki i niewykonywaniu pracy oraz zaświadczenie właściwego podmiotu o pobieraniu przez osobę niepełnosprawną nauki (w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących, z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Procedura:

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

2. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia  14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia karty oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznawane jest osobom niepełnosprawnym z największą liczbą punktów uzyskanych w karcie oceny z uwzględnieniem pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania przez osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą.

3. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, osoba niepełnosprawna przekazuje informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. MOPR w terminie 7 dni sprawdza czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną; czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną oraz czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

4. Warunkiem przekazania przyznanego dofinansowania jest otrzymanie przez MOPR oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON w 2021 r. wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych została ustalona zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w  sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.) w ten sposób, iż wysokość kwot dofinansowania została obniżona o 10% w stosunku do maksymalnych kwot obliczonych zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia.

Wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania od 1 grudnia 2021 r. wynosi:

  • stopień znaczny / I grupa – 1.527,00 zł (1.697,19 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia) – 10%)
  • stopień umiarkowany / II grupa – 1.375,00 zł (1.527,47 zł (27% przeciętnego wynagrodzenia) – 10%)
  • stopień lekki / III grupa – 1.273,00 zł (1.414,33 zł (25% przeciętnego wynagrodzenia) – 10%)
  • opiekun osoby niepełnosprawnej – 1.018,00 zł (1.131,46 zł (20% przeciętnego wynagrodzenia) – 10%)
  • osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego orzeczenia) – 1.018,00 zł (1.131,46 zł (20% przeciętnego wynagrodzenia) – 10%)
  • osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia oraz osoba niepełnosprawna w wieku od 16 do 24 lat, a jednocześnie ucząca się i niepracująca (bez względu na stopień niepełnosprawności) – 1.527,00 zł (1.697,19 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia) – 10%)

Centralna Baza Danych Osrodkow i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych -  https://empatia.mpips.gov.pl/