Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny;

• oświadczenie, że wnioskodawca nie będzie pełnił na turnusie rehabilitacyjnym funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu;

• oświadczenie wnioskodawcy, że opiekun osoby niepełnosprawnej nie będzie pełnił na turnusie rehabilitacyjnym funkcji członka kadry, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby oraz ukończył 18 lat lub 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodzinie (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej);

• dokumenty potwierdzające wysokość przeciętnych miesięcznych dochodów uzyskanych w kwartale poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną i osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania dofinansowania);

• oświadczenie o pobieraniu nauki i niewykonywaniu pracy oraz zaświadczenie właściwego podmiotu o pobieraniu przez osobę niepełnosprawną nauki (w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących, z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Procedura:

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (od 1 stycznia 2020 r.) można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą.

3. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, osoba niepełnosprawna przekazuje informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła. MOPR w terminie 7 dni sprawdza czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną; czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną oraz czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

4. Warunkiem przekazania przyznanego dofinansowania jest otrzymanie przez MOPR oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON w 2020 r. wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych została ustalona zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.) w ten sposób, iż wysokość kwot dofinansowania została obniżona o 20% w stosunku do maksymalnych kwot obliczonych zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia.

Wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania od 1 grudnia 2020 r. wynosi:

  • stopień znaczny / I grupa – 1.551,00 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia)
  • stopień umiarkowany / II grupa – 1.396,00 zł (27% przeciętnego wynagrodzenia)
  • stopień lekki / III grupa – 1.292,00 zł (25% przeciętnego wynagrodzenia)
  • opiekun osoby niepełnosprawnej – 1034,00 zł (20% przeciętnego wynagrodzenia)
  • osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego orzeczenia) – 1034,00 zł (20% przeciętnego wynagrodzenia)
  • osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia oraz osoba niepełnosprawna w wieku od 16 do 24 lat, a jednocześnie ucząca się i niepracująca (bez względu na stopień niepełnosprawności) – 1.551,00 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia)

Centralna Baza Danych Osrodkow i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych -  https://empatia.mpips.gov.pl/