Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok
tel.: 85 654 48 77, 85 743 54 37

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Białegostoku posiadające orzeczenie o:

 • stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim;
 • zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II, III;
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy;
 • niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia;

mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujących rodzajów zadań :

 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych;
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • likwidacja barier architektonicznych;
 • likwidacja barier w komunikowaniu się;
 • likwidacja barier technicznych;
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następujących rodzajach zadań:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Od 1 czerwca 2024 r. obowiązują następujące kryteria:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 8 147,38
 • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 4 073,69
 • Dochód osoby samotnej (65%) – 5 295,80

W przypadku dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przekroczenie kryterium dochodowego, powoduje obniżenie wysokości dofinansowania o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ośrodek informuje, iż w 2024 r. otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 11 494 920 , w tym na:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 1 700 000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych – 50 000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 3 900 000 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 1 000 000 zł,
 • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – 902 488 zł,
 • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej – 3 942 432 zł.

Podział środków PFRON został przyjęty w dniu 25 marca 2024 r. uchwałą Rady Miasta Białegostoku w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.


Przepisy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926);
 4. Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
  • Załącznik nr 1: Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych;
  • Załącznik nr 2: Katalog urządzeń i usług podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się;
  • Załącznik nr 3: Katalog urządzeń i usług podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier technicznych;
  • Załącznik nr 4: Katalog sprzętu rehabilitacyjnego podlegającego dofinansowaniu ze środków PFRON.

Treść Zarządzenia Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 3324/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 20 maja 2013 r., Zarządzeniem nr 30/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 12 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 324/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 7 kwietnia 2022 r.) - "Katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON":

 1. Zarządzenie Nr 82/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia karty oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Treść Zarządzenia Nr 82/2023 Dyrektora MOPR w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2023 r:

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy