Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli likwidacja barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;

zaświadczenie lekarza wydane dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON – wymagane, jeżeli przyczyna niepełnosprawności nie została określona w orzeczeniu;

• oferta cenowa;

• uzasadnienie wniosku;

• dokument potwierdzający zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego przez osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej

Procedura:

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik). 

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest termin i sposób jej realizacji.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania w 2020 r. wynosi:

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 95% kosztów przedsięwzięcia
  • zestaw komputerowy – do 95% kosztów, nie więcej niż 2.375
  • drukarka – do 95% kosztów, nie więcej jednak niż 332,50
  • telefon komórkowy (z opcją wysyłania sms) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz narządu mowy, narządu ruchu - do 95% kosztów, nie więcej niż 475
  • telefon komórkowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym - do 95% kosztów, nie więcej niż 2.375