Spis programów

 

Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta Białegostoku

Dnia 20 grudnia 2021 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022 - 2024

Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:

 • Mieszkańcy Białegostoku: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)
 • O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu
 • Aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki(druk wniosku można otrzymać w Zespole Pracowników Socjalnych; dostępny jest także na stronie internetowej MOPR link do druku)
  • dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej (wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne  gospodarstwo domowe)
   przyjmowane są tzw. e-recepty (w szczególności: wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej, którą wydaje osoba wystawiająca receptę lub adnotacja apteki potwierdzająca jej wystawienie)
  • dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której  nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty)
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny
  • oraz:
   • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)
   • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)
   • w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
UWAGA !
 • W dokumentach potwierdzających zakup leków powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie powinny one zawierać innych leków, niż leki z recepty
 • Dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia
 • W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dokumenty potwierdzające zakup leków powinny zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt

Kryteria, jakie należy spełnić:

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły łącznie co najmniej 30 zł na każda uprawnioną osobę
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 552 zł
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 050 zł

Pomoc nie przysługuje:

 • w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kontakt:

Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce: Kontakty

 

Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2023

Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2,
  do którego posiadają tytuł prawny,
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej*) tj.:
  2 103,00 zł w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  2 328,00 zł od 01.01.2022 r.
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków
  za odbiór odpadów komunalnych,
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

*) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Pomoc finansowa jest przyznawana od 1 listopada 2021 r. w formie świadczenia pieniężnego
w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi
w sposób selektywny.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi:

 • 22,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni od 40,01 m²
  do 80 m²,
 • 28,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni powyżej
  80 m².

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Pomoc finansowa przysługuje od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy,
nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania programu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnię,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie zobowiązana jest dołączyć do wniosku kopie dokumentów. Natomiast oryginały okazać do wglądu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności nieregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz niespełnienia kryteriów uprawniających do przyznania ww. pomocy, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana, nie później niż w terminie 7 dni, do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie, pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia  wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku;
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informacja telefoniczna w sprawie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielana jest pod nr telefonu:
85-748-98-59,  85-742-29-00.

Wniosek do pobrania

Do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Uchwała nr XLI/606/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2023,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,